Wykaz lokalu przeznaczonego do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz lokalu przeznaczonego do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

 

Wykaz obejmuje:

1. Lokal użytkowy o powierzchni 13,18 m kw. w budynku wolnostojącym, murowanym, parterowym krytym blacho-dachówką (przystanek autobusowy w centrum Rzepiennika Strzyżewskiego) na działce nr 1316, obręb Rzepiennik Strzyżewski, stanowiące własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski, objętej Księgą Wieczystą Nr TR2T/00072471/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie.

2. Przeznaczenie w/w nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania – na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Wysokość opłat z tytułu najmu:

-czynsz miesięczny – 150,00 złotych /słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00100/ miesięcznie plus 23 % VAT.

4. Zwykłe koszty utrzymania dzierżawionej nieruchomości — podatki i opłaty związane z dzierżawioną nieruchomością w tym podatek od nieruchomości oraz koszty opłat za energię elektryczną, gaz, telefon, wywóz nieczystości stałych, obowiązkowe ubezpieczenie budynku.

5. Czynsz określony w ust. 3 podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez GUS za rok poprzedni.

6. Termin wnoszenia opłat: z góry do dnia 10 -tego każdego miesiąca.

7. Termin zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości ustala się na trzy miesiące od daty spisania umowy dzierżawy.

8. Umowa najmu zostanie zawarta w drodze bezprzetargowej na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski Nr 4/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r.

 

Niniejszy wykaz wywiesza na się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy w dniu 16 stycznia 2017 r.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.rzepiennik.pl i Biuletynie Informacji Publicznej
http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski oraz informacji o wywieszeniu tego wykazu w Gazecie Krakowskiej tj. od dnia 16 stycznia 2017 r.

Szczegółowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim pokój nr 44 lub telefonicznie pod numerem /014/ 65-30-501 wew. 128.

Rzepiennik Strzyżewski, 2017-01-10

Skip to content