Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1. Oznaczanie nieruchomości, powierzchnia, opis: Wykaz obejmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 60 m² usytuowane w części budynku numer 549 w Olszynach, zlokalizowanego na nieruchomości składającej się z działki o numerze 1425/2, obrębu Olszyny, gmina Rzepiennik Strzyżewski, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie IX Wydział Zamiejscowy w Tuchowie prowadzi księgę wieczystą o numerze TR2T/00072472/7, stanowiącej własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

2. Przeznaczanie i sposób zagospodarowania: Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1 przeznaczone są na prowadzenie handlu i usług w zakresie obrotu artykułami i wyrobami farmaceutycznymi.

3. Termin zagospodarowania: Od dnia podpisania umowy na okres dziesięciu lat.

4. Czynsz dzierżawny zgodnie z ustaleniem.

5. Czynsz dzierżawny podlega corocznej waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS.

6. Zgodnie z § 2 ust. 1 załącznika nr 2 do uchwały Nr XV/72/08 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 17 czerwca 2008 r., w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania zmienionych uchwałą Nr IV/12/15 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 stycznia 2015 r. oraz uchwałą Nr VIII/69/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 28 czerwca 2019 r. oraz uchwałą Nr XXVII/198/2021 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 stycznia 2021 r. – Rada Gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od przetargowej formy wydzierżawiania nieruchomości.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 14 czerwca 2021 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Gazecie Krakowskiej w dniu 14 czerwca 2021 r.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 14 czerwca 2021 r.

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content