Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz Spółdzielni Socjalnej Smak

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz Spółdzielni Socjalnej Smak, REGON 368695994.

  1. Oznaczanie nieruchomości, powierzchnia, opis: Wykaz obejmuje budynek numer 368 w Rzepienniku Strzyżewskim, zlokalizowany na części nieruchomości składającej się z działki numer 2015, położonej w obrębie Rzepiennik Strzyżewski, gmina Rzepiennik Strzyżewski, objętej księgą wieczystą o numerze TR2T/00072481/3, stanowiącej własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
  2. Przeznaczanie i sposób zagospodarowania: Bi – inne tereny zabudowane, A.1Mn1/ZZ – tereny zabudowy jednorodzinnej (istniejące), zagrożone powodzią.
  3. Termin zagospodarowania: do dnia 31 grudnia 2022 roku.
  4. Czynsz dzierżawy zgodnie z ustaleniem.
  5. Czynsz dzierżawy podlega corocznej waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS.
  6. Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata następują w drodze przetargu, z tym że właściwa rada gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego.
    Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej w dniu 10 maja 2022 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie dnia 10 maja 2022 roku.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 10 maja 2022 roku.
Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content