Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz Spółdzielni Socjalnej

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej
do dzierżawy na rzecz Spółdzielni Socjalnej Smak, REGON 368695994.
1. Oznaczanie nieruchomości, powierzchnia, opis: Wykaz obejmuje lokal o powierzchni 40.00
m2 w budynku numer 62/4 w Rzepienniku Strzyżewskim, zlokalizowany na części nieruchomości
składającej się z działki numer 810/1, położonej w obrębie Olszyny, gmina Rzepiennik
Strzyżewski, objętej księgą wieczystą o numerze TR2T/00089502/9, stanowiącej własność
Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
2. Przeznaczanie i sposób zagospodarowania: Bi – inne tereny zabudowane, D.1Uo – tereny usług
oświaty.
3. Termin zagospodarowania: do dnia 31 grudnia 2023 roku.
4. Czynsz dzierżawy zgodnie z ustaleniem.
5. Czynsz dzierżawy podlega corocznej waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS.
Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata następują w drodze przetargu, z
tym że właściwa rada gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego.
1. Oznaczanie nieruchomości, powierzchnia, opis: Wykaz obejmuje budynek numer 368 w
Rzepienniku Strzyżewskim, zlokalizowany na części nieruchomości składającej się z działki
numer 2015, położonej w obrębie Rzepiennik Strzyżewski, gmina Rzepiennik Strzyżewski,
objętej księgą wieczystą o numerze TR2T/00072481/3, stanowiącej własność Gminy Rzepiennik
Strzyżewski.
2. Przeznaczanie i sposób zagospodarowania: Bi – inne tereny zabudowane, A.1Mn1/ZZ – tereny
zabudowy jednorodzinnej (istniejące), zagrożone powodzią.
3. Termin zagospodarowania: do dnia 31 grudnia 2023 roku.
4. Czynsz dzierżawy zgodnie z ustaleniem.
5. Czynsz dzierżawy podlega corocznej waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS.
Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata następują w drodze przetargu, z
tym że właściwa rada gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego.
1. Oznaczanie nieruchomości, powierzchnia, opis: Wykaz obejmuje lokal o powierzchni 51.19
m2 w budynku numer 396 w Rzepienniku Strzyżewskim, zlokalizowany na części nieruchomości
składającej się z działki numer 1179/4, położonej w obrębie Rzepiennik Strzyżewski, gmina
Rzepiennik Strzyżewski, objętej księgą wieczystą o numerze TR2T/00086732/9, stanowiącej
własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
2. Przeznaczanie i sposób zagospodarowania: Bi – inne tereny zabudowane, A.1Uc/ZZ – tereny
usług komercyjnych, zagrożone powodzią.
3. Termin zagospodarowania: do dnia 31 grudnia 2023 roku.
4. Czynsz dzierżawy zgodnie z ustaleniem.
5. Czynsz dzierżawy podlega corocznej waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS.
Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata następują w drodze przetargu, z
tym że właściwa rada gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego.
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej w dniu 06 grudnia 2022 r.
Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości
przez ogłoszenie w prasie dnia 06 grudnia 2022 roku.
Rzepiennik Strzyżewski, dnia 06 grudnia 2022 roku.
Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Załączniki:

Skip to content