Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu na rzecz Spółdzielni Socjalnej Smak

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023 poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu na rzecz Spółdzielni Socjalnej Smak, REGON 368695994.

1. Oznaczanie nieruchomości, powierzchnia, opis: Wykaz obejmuje lokal o powierzchni 51.19 m2 oraz lokal o powierzchni 61.19 m2 w budynku numer 396 w Rzepienniku Strzyżewskim, zlokalizowany na części nieruchomości składającej się z działki numer 1179/4, położonej w obrębie Rzepiennik Strzyżewski, gmina Rzepiennik Strzyżewski, objętej księgą wieczystą o numerze TR2T/00086732/9, stanowiącej własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

2. Przeznaczanie i sposób zagospodarowania: Bi – inne tereny zabudowane, A.1Uc/ZZ – tereny usług komercyjnych, zagrożone powodzią.

3. Termin zagospodarowania: do dnia 31 grudnia 2024 roku.

4. Czynsz najmu zgodnie z ustaleniem.

5. Czynsz najmu podlega corocznej waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 10 lipca 2024 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Gazecie Krakowskiej w dniu 10 lipca 2024 roku.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 10 lipca 2024 roku.

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content