Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Olszyny, działki o numerach: 951/1, 951/6, 952/4

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

1. Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w miejscowości Olszyny, gmina Rzepiennik Strzyżewski, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 951/1, 951/6, 952/4 o łącznej powierzchni 0.9493 ha, położone w miejscowości Olszyny, gmina Rzepiennik Strzyżewski, objęte księgami wieczystymi o numerach: TR2T/00072474/1, TR2T/00219210/6.

2. Teren nieruchomości niezabudowany i nieogrodzony, nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do powiatowej drogi publicznej. Przez nieruchomości przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz energetyczna.

3. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjętym Uchwałą Nr LVII/430/2023 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 07 czerwca 2023 roku (Dz.U.WM poz. 4235 z dnia 15.06.2023), nieruchomość leży w większości w terenach usług, oraz w pozostałych terenach: rolniczych, dróg publicznych, zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.  

Wymieniona nieruchomość nie leży na obszarze rewitalizacji.

4. Termin zagospodarowania nieruchomości – 31.12.2027 roku.

5. Cena nieruchomości wynosi 228.736,00 złotych netto. Cena nieruchomości nie jest ceną wywoławczą.

6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. l pkt. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wynosi sześć tygodni, licząc od dnia wywieszenia tego wykazu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej www.rzepiennik.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski oraz informacji o wywieszeniu tego wykazu w Gazecie Krakowskiej tj. w dniu 19 czerwca 2024 r. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej na dzienniku podawczym w Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 cyt. wyżej ustawy.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu  19 czerwca 2024 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Gazecie Krakowskiej w dniu 19 czerwca 2024 roku.

Rzepiennik Strzyżewski, 19 czerwca 2024 roku.

                                                                                   Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content