Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na rzecz Mur-Bet Adam Dumana i Wspólnicy Spółka Jawna.

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z  2023 r.  poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na rzecz Mur-Bet Adam Dumana i Wspólnicy Spółka Jawna.

1. Oznaczanie nieruchomości, powierzchnia, opis: wykaz obejmuje terenoznaczony kolorem zielonym (oznaczającym zieleń niska-urządzona-istniejąca i projektowana) w granicach działek: 1301, 1300/4, 1305/1, 1306, 1304/1 położonych w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski, gmina Rzepiennik Strzyżewski, zobrazowany na załączonym do umowy użyczenia projekcie zagospodarowania terenu pod nazwą: Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowo-handlowego na terenie dz. nr 1301, 1305/1, 1304/2, 1305/2, 1309, 1310 w Rzepienniku Strzyżewskim, gm. Rzepiennik Strzyżewski z daty 11.2022.

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą o numerach: TR2T/00034344/3, TR2T/00072471/0, TR2T/00054123/4, TR2T/00072481/3, TR2T/00072483/7.

2. Przeznaczanie i sposób zagospodarowania: tereny usług.

3. Termin zagospodarowania: Od dnia podpisania umowy na okres o dwóch lat.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu  19 czerwca 2024 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Gazecie Krakowskiej w dniu 19 czerwca 2024 roku. Rzepiennik Strzyżewski, 19 czerwca 2024 roku                                                                                                                            Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content