Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na rzecz Stowarzyszenia Adsum

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na rzecz Stowarzyszenia Adsum, REGON 361548959.

1. Oznaczanie nieruchomości, powierzchnia, opis: Wykaz obejmuje teren w granicach nieruchomości składającej się z działki numer 2019 o pow. 0.28 ha, położonej w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski, gmina Rzepiennik Strzyżewski, objętej księgą wieczystą o numerze TR2T/00215652/8.

2. Przeznaczanie i sposób zagospodarowania: A1.MN1/ZZ – tereny zabudowy jednorodzinnej – istniejącej, zagrożone powodzią.

3. Termin zagospodarowania: Od dnia podpisania umowy na okres dziesięciu lat.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej w dniu 24 maja 2022 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie dnia 24 maja 2022 roku.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 24 maja 2022 roku.

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content