Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w części budynku numer 292 w Rzepienniku Biskupimi

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.

1. Oznaczanie nieruchomości, powierzchnia, opis: Wykaz obejmuje pomieszczenie o powierzchni użytkowej 4,3 m² usytuowane na parterze w części budynku numer 292 w Rzepienniku Biskupim, na nieruchomości składającej się z działki numer 1125/2, położonej w obrębie Rzepiennik Biskupim, gmina Rzepiennik Strzyżewski, objętej księgą wieczystą o numerze TR2T/00057570/3, stanowiącej własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

2. Przeznaczanie i sposób zagospodarowania: Bi – inne tereny zabudowane, B.1Uo – terenu usług oświaty.

3. Termin zagospodarowania: Od dnia podpisania umowy na okres do dziesięciu lat.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej w dniu 29 września 2022 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie dnia 29 września 2022 roku.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 29 września 2022 roku.

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content