Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn. zm).

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

 wykaz-1

wykaz-2

  1. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewski oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy w dniu 17 listopada 2016 r.
  2. Ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu i całego wykazu będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, www.rzepiennik.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzepiennik Strzyżewski
    http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski/Article/id,240838.html na okres 21 dni od dnia 17 listopada 2016 r. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Gazecie Krakowskiej w dniu 17 listopada 2016 r.
  3. Czynsz będzie płatny w terminie do dnia 10-tego każdego miesiąca na konto Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy.
  4. Czynsz będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez GUS za rok poprzedni.
  5. Umowa najmu powierzchni zostanie zawarta po upływie terminu obligatoryjnego ustalonego w wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.
  6. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewski pokój nr 44 lub pod tel. nr (14) 65 35 528. 

 

 

Rzepiennik Strzyżewski, 2016-11-07

 

Skip to content