Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

1. Wykaz obejmuje niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Olszyny, gmina Rzepiennik Strzyżewski, oznaczoną w ewidencji gruntów nr działki 810/2 o powierzchni 0.0153 ha, objętą Księgą Wieczystą Nr TR2T/00089502/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie.

2. Zgodnie z obowiązującą zmianą nr l Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjętego Uchwałą Nr XXVI/158/05 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 lipca 2005 r. (Dz. U. WM Nr 561, póz. 3978 z dnia 17.10.2005.) zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego póz. 1299 z dnia 12 lutego 2013 r.) nieruchomość leży w terenach o symbolu planu D.1Uo oznaczającym tereny usług oświaty.

3. Nieruchomość zostanie zagospodarowana do dnia 31 grudnia 2023 roku.

4. Cena nieruchmości zostanie ustalona zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

5. Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 załącznika nr 1 do uchwały Nr XV/72/08 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 17 czerwca 2008 r., w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania, sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej mienie Gminy następuje w drodze przetargu a w drodze bezprzetargowej wyłącznie w przypadkach określonych w Ustawie. W myśl art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość, która może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć, jeżeli nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej w dniu 08 lutego 2021 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie dnia 08 lutego 2021 roku.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 08 lutego 2021 roku.

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Skip to content