Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w miejscowości Rzepiennik Biskupi, gmina Rzepiennik Strzyżewski, oznaczoną w ewidencji gruntów nr działki 39/3 o powierzchni 0.0766 ha, objętą Księgą Wieczystą Nr TR2T/00208546/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie.

Zgodnie z obowiązującą zmianą nr l Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjętego Uchwałą Nr XXVI/158/05 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 lipca 2005 r. (Dz. U. WM Nr 561, póz. 3978 z dnia 17.10.2005.) zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego póz. 1299 z dnia 12 lutego 2013 r.) nieruchomość leży częściowo w terenach o symbolu planu B.1Ur oznaczającym tereny obiektów kultu religijnego, częściowo w terenach o symbolu planu B.6R1 oznaczającym tereny rolnicze ( bez dopuszczenia zalesiania), częściowo w terenach o symbolu planu B.15KDW oznaczającym tereny dróg wewnętrznych oraz częściowo w terenach o symbolu planu 2KDz oznaczającym tereny dróg publicznych – zbiorczych.

Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 załącznika nr 1 do uchwały Nr XV/72/08 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 17 czerwca 2008 r., w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania, sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej mienie Gminy następuje w drodze przetargu a w drodze bezprzetargowej wyłącznie w przypadkach określonych w Ustawie bądź w celu realizacji roszczeń z art. 231 k.c. Rada Gminy decyduje o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie lub o ich obciążeniu oraz o warunkach dokonania tych czynności, a w szczególności o formie przetargu.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 30 marca 2018 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Gazecie Krakowskiej w dniu 30 marca 2018 roku.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 30 marca 2018 roku.

WÓJT GMINY

RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Skip to content