Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, składającej się z działki numer 940/3

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z zm.)podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski, gmina Rzepiennik Strzyżewski, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 940/3 o powierzchni 0.0274 ha, objętą Księgą Wieczystą Nr TR2T/00214068/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie.

Zgodnie z obowiązującą zmianą nr l Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjętego Uchwałą Nr XXVI/158/05 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 lipca 2005 r. (Dz. U. WM Nr 561, póz. 3978 z dnia 17.10.2005.) zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego póz. 1299 z dnia 12 lutego 2013 r.) nieruchomość leży w terenach rolniczych zagrożonych powodzią o symbolu planu A.37R/ZZ.

Cena nieruchomości 400,00 złotych zgodnie z kartą inwentaryzacyjną.

Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 załącznika nr 1 do uchwały Nr XV/72/08 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 17 czerwca 2008 r., w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania, sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej mienie Gminy następuje w drodze przetargu a w drodze bezprzetargowej wyłącznie w przypadkach określonych w Ustawie bądź w celu realizacji roszczeń z art. 231 k.c. Rada Gminy decyduje o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie lub o ich obciążeniu oraz o warunkach dokonania tych czynności, a w szczególności o formie przetargu.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej w dniu 23 lipca 2019 roku. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie dnia 23 lipca 2019 roku.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 23 lipca 2019 roku.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
Przemysław Bęben

Skip to content