Wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (test jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 446 ) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)

podaje do publicznej wiadomości
wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości.

 

Nieruchomość obejmuje:
1.Działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 955 o powierzchni 0,55 ha, położoną we wsi Olszyny, objętą Księgą Wieczystą Nr TR2T/00072475/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie, zabudowaną murowanym budynkiem magazynowym (po byłym Kółku Rolniczym).
Teren uzbrojony w sieci: elektryczna telefoniczną, gazową i kanalizacyjną do wybieralnego zbiornika na ścieki oraz wodociągową z ujęcia ze studni na sąsiedniej działce.

 

2.Cena wywoławcza do przetargu działki zabudowanej oznaczonej numerem 955 wynosi kwotę 268.000,00 złotych plus 23 % podatek VAT (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 plus 23 procent podatek VAT) w tym:
-wartość budynków – 198.000,00 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 plus 23 procent podatek VAT),
-wartość gruntu – 70.000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 plus 23 procent podatek VAT).
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie nieograniczonego przetargu ustnego.
3.Cena sprzedaży działki płatna w całości najpóźniej w dacie spisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w oparciu o obowiązującą zmianę Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjętego Uchwałą Nr XXVI/158/05 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 lipca 2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 561, poz. 3978) zatwierdzonej Uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 1299 z dnia 12 lutego 2013 r.) w/w działka leży w terenach usług o symbolu planu I-D.2U. W/w budynki stanowią mienie komunalne Gminy Rzepiennik Strzyżewski i wymagają przeprowadzenia kapitalnego remontu.

 

5.Kupujący ponosi w całości koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty sporządzenia operatu szacunkowego.

 

6.Termin zagospodarowania nieruchomości – do wykonania i uznania przez nabywcę.

 

7.1.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami) wynosi sześć tygodni, licząc od dnia wywieszenia tego wykazu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Rzepiennik Strzyżewski, na stronie internetowej www.rzepiennik.pl i Biuletynie Informacji Publicznej
http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski oraz informacji o wywieszeniu tego wykazu w Informatorze Samorządowym Gminy Rzepiennik Strzyżewski Nr 9.

 

7.2.Zgłoszenie wniosku, o którym mowa w pkt 7.1. winno być dokonane w formie pisemnej i złożone w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim.

 

8.Zamieszczenie ogłoszeń o przetargu na zbycie przedmiotowych nieruchomości nastąpi po upływie terminu określonego w pkt. 7.1.

 

9.Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Rzepiennik Strzyżewski na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 06 lipca 2016 r.

 

10.Szczegółowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim pokój Nr 3 tel. /14/ 65-30-501 wew. 128.

 

11.Wszelką korespondencję pisemną należy kierować na adres Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski.

 

Rzepiennik Strzyżewski, 2016-07-06

WÓJT GMINY
Rzepiennik Strzyżewski
mgr inż. Marek KARAŚ

Skip to content