Wykaz punktów zbierania odpadów rolniczych powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r poz. 888) Gmina Rzepiennik Strzyżewski zamieszcza informacje dotyczące adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Wykaz podmiotów zbierających odpady z gospodarstw rolnych (adresy pozyskano ze stron internetowych):

  • YOUR PARTNER Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7, 33-100 Tarnów, tel./fax: 14 623 07 26;
  • SINOMA KRAKÓW, ul. Brzeska 2, 31-998 Kraków, tel. 12 644 19 02
  • SINOMA MIELEC, ul. Partyzantów 19B, 39-300 Mielec, tel. 17 788 79 09
  • ZPZ ZŁOMEX S.A, ul. Igołomska 27, 31-983 Kraków, Tel. 12 643 84 59
  • F.H.P Magma Mariusz Banach Ciszowice 25a, 32-250 Charsznica, tel. 41 383 61 68

Folie po kiszonkach, sznurki, opony od ciągników przepracowany olej silnikowy, środki ochrony roślin, i inne odpady powstające w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego nie są zaliczane do kategorii odpadów komunalnych. Odpady powstające w gospodarstwach rolnych są odpadami powstającymi z tytułu prowadzenia działalności rolniczej.

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej regularnie odpady z posesji na terenie Gminy.

Skip to content