XL sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 2 marca 2018 r. (piątek) o godz. 9.00

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 23 lutego 2018 r.

RG.0002.2.2018

 

ZAWIADOMIENIE

     Uprzejmie zawiadamiam, że XL sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 2 marca 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2017 roku.

 6. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2017 rok.

 7. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok.

 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Rzepiennik Strzyżewski za 2017 rok.

 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,, Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki Komunalnej ,, Dorzecze Białej’’ Sp. z o.o. w Tuchowie na lata 2018-2021’’.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków finansowych dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dotacji celowych w ramach projektu pod nazwą ,,Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i biomasa)” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dotacji celowych w ramach projektu pod nazwą ,,Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rzepiennik Strzyżewski do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego innej jednostki samorządu terytorialnego.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Tarnów na realizację zadania finansowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie Filia
  w Tuchowie.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce w 2018 roku.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2018-2033.

 22. Sprawy bieżące.

 23. Wolne wnioski.

 24. Zakończenie obrad sesji.

Skip to content