XLII sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 19 kwietnia 2018 r.

RG.0002.4.2018

ZAWIADOMIENIE

    Uprzejmie zawiadamiam, że XLII sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja nt. inwestycji Powiatu Tarnowskiego na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 6. Informacja o działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2017 roku.
 7. Informacja o stanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2017 r.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/136/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody z terenu gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad sesji.

 

Skip to content