XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz. 9:00

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 28 lipca 2017 r.

RG.0002.7.2017

 

ZAWIADOMIENIE

     Uprzejmie zawiadamiam, że XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie międzysesyjnym.

 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2016 rok.

 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim za 2016 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian punktowych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostki organizacyjnej przejmującej należności, zobowiązania oraz mienie znajdujące się w zarządzie Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim, oraz zasad tego przejęcia.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2017-2029.

 15. Sprawy bieżące.

 16. Wolne wnioski.

 17. Zakończenie obrad sesji.

Skip to content