XXXV sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. (piątek) o godz. 8.00

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 22 września 2017 r.

RG.0002.8.2017

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXV sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. (piątek) o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzepiennik Strzyżewski za I półrocze 2017 roku.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków finansowych dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup pojazdu służbowego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2017 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2017-2029.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Olszynach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Olszynach.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Biskupim w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rzepienniku Biskupim.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rzepienniku Strzyżewskim.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzepienniku Suchym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Rzepienniku Suchym.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Turzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Turzy.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej SMAK.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji w spółce Tarnowski Klaster Przemysłowy Spółka Akcyjna.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dotacji celowych w ramach projektu pod nazwą ,,Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dotacji celowych w ramach projektu pod nazwą ,,Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i biomasa)” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/145/2016Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/136/2016 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 21. Analiza oświadczeń majątkowych.

 22. Interpelacje i zapytania radnych.

 23. Sprawy bieżące.

 24. Wolne wnioski.

 25. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Bajorek

Skip to content