Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E – Nazwa zadania: Częściowa restauracja Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża w Olszynach

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża w Olszynach

 (zwana dalej „Zamawiającym”)

Nazwa zadania:Częściowa restauracja Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża w Olszynach

Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na restauracji (konserwacji technicznej i estetycznej) wnętrza kościoła głównie poprzez renowację części polichromii lub innych elementów Kościoła Podwyższenia Świętego Krzyża w Olszynach wpisanego do Wojewódzkiego rejestru zabytków pod numerem A-206. (ściana prezbiterium po lewej stronie od zakrystii).

2.W zależności od potrzeb mogą zostać wykonane następujące prace:

-wykonanie badań fizyko-chemicznych i stratygraficznych, oczyszczenie powierzchni polichromii z zabrudzeń powierzchniowych na sucho, podklejenie odspojonych łusek polichromii, dezynfekcja i dezynsekcja drewna, oczyszczenie polichromii środkami powierzchniowo – czynnymi, usunięcie przemalowań, usunięcie luźnych kitów i niewłaściwych uzupełnień drewna, impregnacja strukturalna desek polichromowanych i warstwy malarskiej, sklejenie pęknięć desek, uzupełnienie ubytków drewna przez flekowanie i założenie kitów, opracowanie powierzchni uzupełnień drewna kitami kredowo-klejowymi,

-wykonanie punktowania warstwy malarskiej, scalenie kolorystyczne jednobarwnego tła, inne prace wewnątrz  kościoła podnoszące jego trwałość i estetykę.

-wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej.

3.Opis przedmiotu zamówienia określa program prac konserwatorskich wraz z pozwoleniem konserwatorskim stanowiący załącznik nr 1  do niniejszego zapytania ofertowego.

4.Prace muszą zostać wykonane pozwoleniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku. Pełna dokumentacja Projektu jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim.

Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do 30 października 2024r.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.Posiadanie uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2.Posiadanie wiedzy i doświadczenia.

3.Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia

4.Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy Wykonawca musi dysponować: osobą posiadającą uprawnienia budowlane lub wykształcenie (ukończone studia wyższe w specjalności konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków) przy prowadzeniu prac przy obiektach budowalnych objętych nadzorem konserwatorskim.

Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

1.Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.

2.Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 2, opatrzona pieczęcią firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

3.Do oferty należy załączyć:

3.1. podpisane i wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do formularza ofertowego,

3.2.kosztorys ofertowy uproszczony zgodny z treścią zapytania ofertowego, na załączniku nr 2 do formularza oferty,

3.3.podpisane i wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do formularza ofertowego (RODO)

3.4.podpisane i wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do formularza ofertowego (przeciwdziałanie wspieraniu agresji)

4.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 05 lipca 2024r w formie pisemnej”

-drogą pocztową na adres: Parafia pw. Podwyższenia św. Krzyża w Olszynach k. Jasła, 33-164 Olszyny 288

-lub osobiście w siedzibie Parafii Olszyny 288


Zawartość oferty:Wypełniony
formularz ofertowy — załącznik nr 1 wraz z załącznikami (1-4).

Kryteria oceny oferty:

Cena 100 %.

Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Dodatkowe informację

1.Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.09.2019r Prawo Zamówień Publicznych.

2.Zamówienie będzie realizowane przy udziale dofinasowania ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków gdzie Udzielającym Dotacji jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski

3.Po wyborze najkorzystniejszej oferty zawarcie umowy z Wykonawcą nastąpi do 3 dni od zawarcia umowy dotacji Zamawiającego z Gminą Rzepiennik

4.W przypadku wpłynięcia jednej oferty, a która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.

5.Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego.

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

7.Dodatkowych informacji udziela: ks. Dariusz Nawalaniec tel.  14 65 32 646

Ks. Proboszcz

  Dariusz Nawalaniec

 

Skip to content