Zakończenie realizacji projektu „Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i biomasa)”

Gmina Rzepiennik Strzyżewski zakończyła realizację projekt nr RPMP.04.04.02-12-0117/17 pn. „Redukcja emisji CO2 w Gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i biomasa)” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie Poziomu Niskiej Emisji– spr.

Celem projektu była wymiana starych nieefektywnych źródeł ciepła spalających paliwo stałe (węgiel) na nowe urządzenia grzewcze – kotły gazowe i kotły spalające biomasę.

Wartość projektu: 676 823,96 zł

Wydatki kwalifikowane: 657 305,00 zł

Dofinansowanie: 577 113,79 zł

W ramach projektu wymieniono 50 starych nieefektywnych źródeł ciepła, które zostały zastąpione nowoczesnymi kotłami opalanymi gazem (38 szt.) i biomasą (12 szt.).

Skip to content