Zakup ciągnika wraz z wozem asenizacyjnym

Operacja pod nazwą „Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków i wodociągu na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski wraz z dostawą ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego”.

Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz poprawę jakości środowiska naturalnego poprzez budowę 63 biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, poprawę systemu gospodarowania osadami z BPOŚ poprzez zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym do opróżniania i wywozu osadów z BPOŚ oraz budowę 214,5 m wodociągu zaopatrującego mieszkańców wsi Kołkówka.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 

Skip to content