Zaproszenie do rokowań

Zaproszenie do rokowań po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

Na podstawie art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) w związku z § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski ogłasza, że w dniu 20 lutego 2019 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, pokój numer 45 odbędą się pierwsze rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Rzepiennik Suchy, gmina Rzepiennik Strzyżewski, oznaczona w ewidencji gruntów jako nr działki 151 o powierzchni 0.18 ha, objętej księgą wieczystą TR2T/00034330/2.

1. Zgodnie z obowiązującą zmianą nr l Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjętego Uchwałą Nr XXVI/158/05 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 lipca 2005 r. (Dz. U. WM Nr 561, póz. 3978 z dnia 17.10.2005.) zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego póz. 1299 z dnia 12 lutego 2013 r.) działka 151 leży częściowo w terenach o symbolu C.1P oznaczającym tereny produkcyjno-magazynowe oraz częściowo w terenach o symbolu planu 4KDz oznaczającym tereny dróg publicznych – zbiorczych.

2. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania nieruchomości : władanie, baza materiałów oraz sprzętu.

3. Nieruchomość zostanie zagospodarowana na cele określone w planie zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w terminie sześciu miesięcy od dnia zbycia nieruchomości

4. Cena wywoławcza 198.000,00 złotych netto.

5. Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie wyżej wymienionej nieruchomości:
1) Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 27.11.2018 r.

2) Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 28.12.2018 r.

6. Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 11 stycznia 2019 r. do dnia 15 lutego 2019 r.

7. Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętej kopercie na dzienniku podawczy Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski do dnia 15 lutego 2019 roku z napisem „ROKOWANIA – działka 151,”. Za termin zgłoszenia przesłanych drogą pocztową uważa się date ich wpływu do Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.


Zgłoszenie powinno zawierać:

– imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę; jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

– datę sporządzenia zgłoszenia,

– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
– proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

– proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,

– aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, w przypadku, gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodarczy,

– do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 cyt. na wstępie rozporządzenia.

8. Rokowania odbędą się dnia 20 lutego o godzinie 10:00 w pokoju numer 45 w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

9. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki w formie pieniężnej przelewem w wysokości 30.000,00 złotych na konto Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim – Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Rzepiennik Strzyżewskim Nr konta 28 85 89 00 06 01 20 00 00 05 92 00 04 w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim do godz. 12:00 do dnia 15 lutego 2019 r. Po tym terminie zaliczki nie będzie przyjmowane. Za datę wpłacenia zaliczki za pośrednictwem banku uznaje się datę uznania rachunku Urzędu Gminy kwotą wpłaconą przez przystępującego do przetargu. Wpłacona zaliczka podlega:
– zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaproponowanej przez zgłaszającego, który wygra rokowania,

– zwrotowi pozostałym zgłaszającym, którzy rokowań nie wygrają,

– przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra rokowania uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie (skutek uchylenia się od zawarcia umowy).

10. Osoba która wygra rokowania ponosi niezależnie od ceny ustalonej w drodze rokowań, w całości koszty zawarcia aktu notarialnego, koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz co do zasady koszty zapłaty podatku od towarów i usług.

11. Organ zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

12. Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się do dnia 15 lutego 2019 r. do godziny 15:30 w pokoju numer 45 w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski (po uprzednim umówieniu wizyty pod telefonem 14 65 35 528) w dniach poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30.

13. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 11.01.2019 r.

Rzepiennik Strzyżewski 2019-01-11
Z up. Wójta Zastępca Wójta
Przemysław Bęben

Skip to content