ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dotyczy: zamówienia na zadanie pn. „Modernizacja mieszkania w budynku Agronomówki w Rzepienniku Strzyżewskim”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: zamówienia na zadanie pn. „Modernizacja mieszkania w budynku Agronomówki w
Rzepienniku Strzyżewskim” realizowanego w ramach projektu „Małopolska Tarcza Humanitarna.
Fundusze dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna” –
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Gmina Rzepiennik Strzyżewski, zwana dalej Zamawiającym, niniejszym zaprasza do złożenia
oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Zakres prac jest zgodny z przedmiarem robót będącym załącznikiem do niniejszego zapytania.
Zainteresowani wykonawcy mogą obejrzeć przedmiotowe mieszkanie w dni robocze od godz.
7:30- 15.30 po wcześniejszym uzgodnieniu w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
Cena oferty winna być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
Ofertę, zawierającą wypełniony formularz „OFERTA” należy przesłać do dnia 26.05.2023 godz. 11:00
na maila grzegorz.burkot@rzepiennik.pl.
Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rzepiennik Strzyżewski , 33-163
Rzepiennik Strzyżewski 400 reprezentowana przez Wójta Gminy
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Rzepiennik Strzyżewski : adres e-
mail: inspektor@cbi24.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odpowiednich przepisów
prawa, instrukcji, wytycznych oraz instrukcji kancelaryjnej lub czasu trwania umowy

6.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i warunkiem
zawarcia umowy; osoba której dotyczą jest zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania
danych jest brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)\
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)\
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art.
21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Sekretarz Gminy – Grzegorz Burkot tel. 14 65 35
503.


Załączniki:
– formularz oferty
– przedmiar robót
– wzór umowy


Sekretarz Gminy
Grzegorz Burkot

Skip to content