Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury muzycznej i artystycznej w 2018 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817) Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 tejże ustawy, do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury muzycznej i artystycznej w 2018 r.

 1. Zgłoszenie kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej należy nadesłać w terminie do dnia 02 lutego 2018 roku na adres: Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400 lub złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, pok. 33 w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 do 15:30 w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury muzycznej i artystycznej w 2018 r. Do zgłoszenia proszę dołączyć statut organizacji bądź podmiotu reprezentowanego przez kandydata. Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik do zaproszenia.

 2. Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

 • są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,

 • nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie

 • nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) np. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do pełnej bezstronności

 • mają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych objętych przedmiotem prac komisji konkursowej

 • reprezentują organizację pozarządowa lub podmiot, zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami

 • akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności,

3. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej:

 • niekompletne

 • złożone w innej formie, niż określona w pkt. 1

 • złożone po terminie określonym w pkt 1

4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

5. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.

6. Powołanie składu komisji Konkursowej w ramach otwartego Konkursu ofert odbędzie się poprzez przygotowanie stosownego zarządzenia Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski, a także imienne zawiadomienie danej osoby, wybranej do Komisji Konkursowej.

7. Zadaniem członków Komisji Konkursowej jest:

 • ocena merytoryczna i opiniowanie ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert ,

 • sporządzenie zestawienia dla Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z propozycją wybranych ofert,

 • opracowanie protokołu z posiedzenia Komisji Komisji Konkursowej.

Skip to content