ZAPYTANIE OFERTOWE Na: „Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”.

Znak sprawy: OŚ.700.04.2018

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 05.04.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na: „Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”.

     Gmina Rzepiennik Strzyżewski zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U, z 2018r. poz. 396), Operacja typu: Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków i wodociągu na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski wraz z dostawą ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (typ „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe: Gmina Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, e-mail: rzepiennik@rzepiennik.pl,  Strona internetowa: www.rzepiennik.pl, adres strony internatowej, na której umieszczone jest zapytanie ofertowe: https://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski, http://www.rzepiennik.pl/, https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl. Godziny urzędowania: w poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30; z wyjątkiem dni świątecznych. Telefon 14 65 30 501, fax. 14 65 30 502.

Skip to content