Zapytanie ofertowe: „Remont kapliczki przydrożnej Święta Rodzina z 1888r w miejscowości Turza”

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

33 -163 Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400

(zwana dalej „Zamawiającym”)

realizując zamówienie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)

zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania nie przekraczającego równowartość 130 tys. zł. pn.:

Remont kapliczki przydrożnej Święta Rodzina z 1888r w miejscowości Turza”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont kapliczki przydrożnej Święta Rodzina z 1888r zlokalizowanej na działce nr 423 w miejscowości Turza gm. Rzepiennik Strzyżewski.
  2. Wykonanie robót polega na:
 • osuszaniu i wykonaniu izolacji przeciw wilgociowej
 • stabilizacji konstrukcyjnej
 • zabezpieczeniu, zachowaniu i utrwaleniu zabytkowej substancji
 • odtworzeniu części składowych
 • uporządkowaniu i zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia
 1. Szczegółowy zakres prac zawiera program prac konserwatorski oraz przedmiar inwestycji stanowiący odpowiednio załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i załącznik nr 2 do formularza oferty.
 2. Wyceną należy sporządzić na podstawie załączonych dokumentów: programu prac konserwatorskich i przedmiaru robót.
 1. Termin realizacji zamówienia:
  1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do 17 listopada 2023r
 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadanie uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
 3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia
 4. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy Wykonawca musi dysponować: osobą posiadającą uprawnienia budowlane lub wykształcenie (ukończone studia wyższe w specjalności konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków) przy prowadzeniu prac przy obiektach budowalnych objętych nadzorem konserwatorskim.
 1. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:
  1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
  2. Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1, opatrzona pieczęcią firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
  3. Do oferty należy załączyć:

4.1. podpisane i wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do formularza ofertowego,

4.2. kserokopie ważnych uprawnień lub potwierdzenie wykształcenia,

4.3. kosztorys ofertowy uproszczony zgodny z treścią zapytania ofertowego, na załączniku nr 2 do formularza oferty,

4.4 podpisane i wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do formularza ofertowego

 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 03 lipca 2023 r. do godz. 12:00

 • złożona w formie pisemnej: w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski na dzienniku podawczym
 • lub w formie elektronicznej (skan podpisanej oferty) przesłany na adres: anna.jedrusiak@rzepiennik.pl
 1. Zawartość oferty:

Wypełniony formularz ofertowy — załącznik nr 1 wraz z załącznikami.

 1. Kryteria oceny oferty:

Cena 100 %.

 1. Dodatkowe informację
  1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.09.2019r Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pk1 ustawy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)
  2. Zamówienie będzie realizowane przy udziale dofinasowania ze środków Wojewódzkiego Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski_2023”
  3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego.
  4. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, a która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
  6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
  7. Dodatkowych informacji udziela: Anna Jędrusiak tel. 14 65 35 527 lub email: anna.jedrusiak@rzepiennik.pl
Skip to content