ZAPYTANIE OFERTOWE na: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kołkówka – Gmina Rzepiennik Strzyżewski”

Znak sprawy: OŚ.700.24.2017                                                           Rzepiennik Strzyżewski, dnia 18.12.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kołkówka – Gmina Rzepiennik Strzyżewski”.

Gmina Rzepiennik Strzyżewski zaprasza do składania ofert w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U, z 2017 r. poz, 106) , Operacja typu: Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków i wodociągu na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski wraz z dostawą ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego. projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (typ „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe: Gmina Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, e-mail: krzysztof.banas@rzepiennik.pl, Strona internetowa: www.rzepiennik.pl, adres strony internatowej, na której umieszczone jest zapytanie ofertowe: http://www.rzepiennik.pl/, https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl . Godziny urzędowania: w poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30; z wyjątkiem dni świątecznych. Telefon 14 65 35 527,
fax. 14 65 30 502.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje „Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kołkówka – Gmina Rzepiennik Strzyżewski”.

– Zakres prac obejmuje: budowę wodociągu z rur 110 mm PE HD 100 RC SDR 11 PN16 – 214,5 mb i 4 szt przyłączy

 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określający przedmiot główny zamówienia: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego, tj. projekt i przedmiar robót.
 3. Wykonawcy zaleca się przeprowadzenie wszelkich czynności celem zdobycia wszelkich informacji (np. dokonania wizji lokalnej terenu, wykonania wszelkich obmiarów), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
 4. W przypadku, gdy w materiałach konkursowych pojawiają się nazwy materiałów lub towarów ze wskazaniem producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, oznacza to, że wykonawca ma prawo zastosować inny materiał, produkt lub towar równoważny tj. posiadający nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i użytkowe. Wszystkie nazwy własne należy traktować jako przykładowe.

II. Warunki udziału w postępowaniu

1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

 • w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci wodociągowej o wartości robót nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto.
 • będą dysponować osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: instalacyjna w zakresie sieci wodociągowych.

 

III. Kryteria oceny ofert oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów ofert.

 1. Cena oferty brutto: 60,00%
 2. Gwarancja: 40,00%

IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert.

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:

1) Wg kryterium ceny:

                              Cn1
Pc =………………………………………….. x60
                              Cb1

gdzie:

Pc – ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
Cn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert brutto
Cb1 – cena brutto badanej oferty

2) Wg kryterium gwarancji:

                             Gb2
Pg = -……………………………………….. x 40
                             Gm2

gdzie:

Pg – ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;
Gb2 – okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;
Gm2 – maksymalny okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)

(*) nie mniejszy niż 60 miesięcy

Uwaga:

 • Oferta z 120 miesięcznym lub dłuższym okresem gwarancji na całość
  przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.
 • W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 120 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w
  kryterium gwarancja (Pg) przyjmuje okres gwarancji (Gm2) 120 miesięcy.
 • W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje w ofercie mniej niż 60 miesięcy okresu gwarancji, oferta zostanie odrzucona.

 

3) Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów za realizacje cale ości przedmiotu zamówienia.

P = Pc + Pg

gdzie:

P – ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem

Pc – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cena

Pg – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium gwarancja

V. Termin składania i otwarcia ofert:

 1. Oferty należy – przesłać pocztą, pocztą kurierską lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, pok. 33 – Sekretariat w terminie do dnia 04.01.2018.r. do godz. 9:00.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski dniu 04.01.2018r. godz. 9:15 (sala. 41 – I piętro).
 3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pomocą faxu lub e-mailem. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane: Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz opisane:

 

Nazwa (firma) Wykonawcy

Adres

 

 

Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Rzepiennik Strzyżewski 400

33-163 Rzepiennik Strzyżewski

Oferta na zadanie pn.

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kołkówka – Gmina Rzepiennik Strzyżewski”.

 

 

VI. Informacje na temat zakresu wykluczenia (powiązania kapitałowo-osobowe)

 1. Wykonawca podlega wykluczeniu jeżeli jest powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich.
 2. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
 • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 1. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa powyżej, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez zamawiającego wykonawcy.

VII. Termin wykonania zamówienia do: 30.04.2018 roku.

VIII. Warunki zmiany umowy

 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich wprowadzenia. Wszystkie poniższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

1)          Terminu realizacji przedmiotu umowy:

 • wynikającą z trudnych warunków atmosferycznych, niepozwalających na prowadzenie, i/lub zakończenie robót w wyznaczonym terminie,
 • w przypadku konieczności wprowadzenia zmian projektowych z powodu istniejących braków lub błędów w dokumentacji, np. zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi,
 • z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy, którejkolwiek ze stron (np. ujawnienie w trakcie robót eksponatów archeologicznych i konieczności zlecenia wykonania ich inwentaryzacji stosownie do obowiązujących przepisów),
 • w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie inwestycji w terminie tj. zdarzeń zewnętrznych nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i niemożliwych do zapobieżenia spowodowanych np. działaniami wojennymi, zamieszkami lub działaniem sił przyrody, w przypadku wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 • gdy wystąpią opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. Do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w których w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 • jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powód niedopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazanie ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 • ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,

2)          wynagrodzenia:

 1. w przypadku urzędowej zmiany podatków ponoszonych przez wykonawcę (w szczególności podatku VAT),
 2. zmiany przedmiotu umowy o której mowa poniżej w punkcie 3) lit a i c

3) zmiany przedmiotu umowy:

 • w przypadku konieczności zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót np. z powodu błędów w dokumentacji lub z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w umowie zostanie pomniejszone o wartość niewykonanych robót na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
 • w przypadku zmian technologicznych takich jak konieczność zrealizowania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
 • w przypadku ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,

4) W przypadku niewykonania/wykonania robót nie objętych zamówieniem podstawowym/zmiany wykonania jakikolwiek robót lub niedostarczenia jakichkolwiek materiałów niezależnie od przyczyny – wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione. Zmiana wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych/wykonanych robót nie objętych zamówieniem podstawowym/zastąpionych innymi robót lub nie dostarczonych materiałów z zastosowanych:

 1. kosztorysowych cen jednostkowych rodzajów robót,
 2. w przypadku braku w/w parametrów cenotwórczych w przedstawionym przez Wykonawcę kosztorysie, wycena nastąpi przez Zamawiającego wg średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa małopolskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie.

5) Osób przewidzianych do realizacji przedmiotu wymienionych w ofercie Wykonawcy. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę wymienionych osób w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązania się z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana wymienionych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień itp.). Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wymienionych w ofercie Wykonawcy, jeżeli uzna, że dotychczasowe osoby nie wykonują swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wymienionych w ofercie Wykonawcy, nowe osoby muszą spełniać wymagania określone wobec personelu Wykonawcy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

7) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

8) przypadku uchwalenia lub zmiany obowiązujących przepisów, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian umowy.

9) W przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w na etapie zawierania umowy.

10) innych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IX. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 • Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy.
 • Wykaz zrealizowanych robót budowlanych + referencje.
 • Wykaz osób.
 • Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie projektu i przedmiaru robót (przedmiar robót ma charakter pomocniczy i jest uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia). Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą kosztorys ofertowy, chociaż jego brak nie będzie stanowił podstawy do odrzucenia oferty. Nie będzie on sprawdzany na etapie badania ofert, stanowić natomiast będzie materiał pomocniczy i informacyjny w przypadku konieczności przeprowadzenia nieprzewidywanych dodatkowych rozliczeń lub sprawdzeń.

X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą operatora lub drogą elektroniczną.
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu.
 3. Wszelkie uzupełnienia oferty będą na pisemne wezwanie Zamawiającego w stosownym terminie.

XI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Krzysztof Banaś – Inspektor w Referacie BDiOŚ, tel. 14 65 35 527.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 1. Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) całkowitej ceny podanej w ofercie.
 2. Zabezpieczenie można wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 148. ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych, najpóźniej w dacie zawarcia umowy.
 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być przelane na konto Zamawiającego:  Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Rzepiennik Strzyżewski 28 85890006 0120 0000 0592 0004 z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kołkówka – Gmina Rzepiennik Strzyżewski”.
 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej musi zapewniać wypłatę kwoty gwarantowanej bez sprzeciwu i na pierwsze wezwanie uprawnionego z gwarancji.
 5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w gwarancjach ważność gwarancji musi mieć termin o 30 dni dłuższy od umownego terminu wykonania zamówienia.
 6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka dopuszczalnych form. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
 7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach określonych w art. 151 i art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych stosownie do formy zabezpieczenia.

XIII. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

XIV. Termin związania ofertą:

1.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XV. Pozostałe informacje

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
  • do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,
  • zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
  • odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,
  • unieważnienia postępowania, jeśli:

– cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

– wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,

– postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu, W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze,

 1. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę,
 2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania dokumentów i/lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy.
 3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/łub oświadczeń,

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Wykaz zrealizowanych robót budowlanych.
 3. Wykaz osób.
 4. Wzór umowy
 5. Przedmiar robót
 6. Projekt 
Skip to content