Zapytanie w celu szacowania wartości rynkowej zamówienia na organizację szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”

Zapytanie w celu szacowania wartości rynkowej zamówienia na organizację szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  1. Zamawiający:

Nazwa: Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Adres: 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400,
NIP: 993-06-56-314, REGON: 851660884
e.mail: rzepiennik@rzepiennik.pl
Internet: http://www.rzepiennik.pl/

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pt. „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Na przedmiot zamówienia składają się kursy i szkolenia wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania
  1. Kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
  2. Szacowanie ma na celu jedynie określenie wartości rynkowej zamówienia na organizację szkoleń dla nauczycieli.
  3. Termin realizacji: do 25.06.2021
  4. Termin składania ofert do: 26.04.2021
  5. Oferty należy składać drogą mailową na adres: rzepiennik@rzepiennik.pl

Data szacowania: ………………………………………………………………………

Oferta do szacowania wartości zamówienia:

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko/ nazwa firmy; adres)

Po zapoznaniu się z powyższym zapytaniem oraz wykazem kursów i szkoleń, oferowana cena ryczałtowa poszczególnych szkoleń wynosi:

a) Szkolenie 1 – Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy oraz rozwój kompetencji wychowawczych

…………………………. zł Netto, VAT: …………………………….. zł, Brutto: ……………………………. Zł

b) Szkolenie 2 – Wspieranie uczenia i wychowania uczniów z trudnymi zachowaniami (nadpobudliwość, ADHD, trudności emocjonalne)

…………………………. zł Netto, VAT: …………………………….. zł, Brutto: ……………………………. zł

c) Szkolenie 3 – Innowacje w metodyce i dydaktyce w tym nauczanie metodą eksperymentu

…………………………. zł Netto, VAT: …………………………….. zł, Brutto: ……………………………. Zł

d) Szkolenie 4 – Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy dydaktycznej

…………………………. zł Netto, VAT: …………………………….. zł, Brutto: ……………………………. Zł

e) Szkolenie 5- Techniki uczenia się, diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, rozwiązywanie problemów i konfliktów w środowisku szkolnym i rodzinnym

…………………………. zł Netto, VAT: …………………………….. zł, Brutto: ……………………………. Zł

(Data i podpis/pieczęć)

Załącznik nr 1 do Zapytania w celu szacowania wartości rynkowej zamówienia – wykaz kursów i szkoleń

LPRodzaj szkoleniaOpis
1Przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy oraz rozwój kom. WychowawczychForma szkolenia: on-line Liczba uczestników: 43 (5 grup- 3-11 os./grupę) Czas trwania: 16h/grupę Termin szkolenia: 2021r.
Metody i techniki/formy pracy: szkolenie on-line – synchroniczne: komunikacja w czasie rzeczywistym, panel dyskusyjny.
Efekty: Potrafi rozpoznać potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, potrafi dobrać odpowiednie metody i narzędzia pracy z takimi uczniami, wie jakie stosować narzędzia i metody wychowawcze, samodzielnie potrafi określić plan rocznej pracy w tym zakresie.
Dokumentacja: testy kompetencji, prezentacja ze szkolenia, materiały szkoleniowe
Trenerzy prowadzący szkolenie posiadać będą wykształcenie wyższe II stopnia oraz doświadczenie i wiedzę z prowadzonego zagadnienia.
Plan wykorzystania efektów: Nabycie wiedzy przez nauczycieli pozwoli na prowadzenie zajęć nowymi metodami przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii a co za tym idzie na uatrakcyjnienie zajęć szkolnych w przyszłości. Nabędą wiedzę jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami, wzmocnią kompetencje wychowawcze co wykorzystają w pracy w przyszłości.
Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: a)ETAP I – Zakres – grupa docelowa objęta wsparciem: nauczycieli SP, którzy będą poddani ocenie, b)ETAP II – Wzorzec –efekty uczenia się zostaną opisane w programie nauczania dla poszczególnych szkoleń, c)ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, d)ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.
Tematyka szkolenia: Rozwijanie kompetencji wychowawczych: Elementy terapii śmiechem- budowanie relacji z dzieckiem (4h)/ Lekcja wychowawcza nie musi być nudna, inspiracje na lekcję wychowawczą (4h) Edukacja włączająca w szkole (4h) Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami (4h).
2.Wspieranie uczenia i wychowania uczniów z trudnymi zachowaniami (nadpobudliwość, ADHD, trudności emocjonalne)Forma szkolenia: on-line Liczba uczestników: 28 os. (4 grupy 3-11 os/ na grupę) Czas trwania: 8 h/grupę Termin szkolenia: 2021r. Metody i techniki/formy pracy: szkolenie on-line – synchroniczne: komunikacja w czasie rzeczywistym, panel dyskusyjny.
Efekty: Nabycie wiedzy dotyczących problemów trudności wychowawczych i adaptacyjnych dziecka. Nabycie umiejętności wczucia się w przeżycia dziecka, jego rodziców, osób z nim współpracujących i skutecznych sposobów pomocy – w tym procedur postępowania z uczniem
Dokumentacja: testy kompetencji, prezentacja ze szkolenia, materiały szkoleniowe.
Trenerzy prowadzący szkolenie posiadać będą wykształcenie wyższe II stopnia oraz doświadczenie i wiedzę z prowadzonego zagadnienia
Plan wykorzystania efektów: Nabycie wiedzy przez nauczycieli pozwoli na prowadzenie zajęć nowymi metodami przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii a co za tym idzie na uatrakcyjnienie zajęć szkolnych w przyszłości. Nabędą wiedzę jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami, wzmocnią kompetencje wychowawcze co wykorzystają w pracy w przyszłości.
Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: a)ETAP I – Zakres – grupa docelowa objęta wsparciem: nauczyciele SP, którzy będą poddani ocenie, b)ETAP II – Wzorzec –efekty uczenia się zostaną opisane w programie nauczania dla poszczególnych szkoleń, c)ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, d)ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

Tematyka szkolenia: 1.Pojęcie „trudności wychowawcze” a „uczeń trudny – czy uczeń z trudnościami” 2.Wpływ postaw i metod pracy nauczycieli na pozycję ucznia w klasie 3.Szkoła jako społeczność wychowująca 4.Warunki skutecznego reagowania z wykorzystaniem procedur postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze, postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia poczucia bezpieczeństwa, postępowania nauczyciela w przypadku agresywnego zachowania ucznia
3.Innowacje w metodyce i dydaktyce w tym nauczanie metodą eksperymentu i/lub projektu, nauczanie metodami aktywnymi, Ocenianie kształtujące w nauczaniuForma szkolenia: on-line Liczba uczestników: 12 os. (4 grupy- 1-6/osób na grupę) Czas trwania: 8 h/grupę Termin szkolenia: 2021r. Metody i techniki/formy pracy: szkolenie on-line – synchroniczne: komunikacja w czasie rzeczywistym, panel dyskusyjny.
Efekty: Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do używania innowacji w metodyce i dydaktyce w tym prowadzenia zajęć metodą eksperymentu lub projektu
Dokumentacja: testy kompetencji, prezentacja ze szkolenia, materiały szkoleniowe.
Trenerzy prowadzący szkolenie posiadać będą wykształcenie wyższe II stopnia oraz doświadczenie i wiedzę z prowadzonego zagadnienia
Plan wykorzystania efektów: Nabycie wiedzy przez nauczycieli pozwoli na prowadzenie zajęć nowymi metodami przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii a co za tym idzie na uatrakcyjnienie zajęć szkolnych w przyszłości. Wykorzystanie najnowszych trendów w nauczaniu oraz sposobów ich wdrażania pozwoli na bycie skutecznym i innowacyjnym edukatorem/dydaktykiem.
Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: a)ETAP I – Zakres – grupa docelowa objęta wsparciem: nauczyciele SP, którzy będą poddani ocenie, b)ETAP II – Wzorzec –efekty uczenia się zostaną opisane w programie nauczania dla poszczególnych szkoleń, c)ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, d)ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

Tematyka szkolenia: 1. Innowacyjne nauczanie – nauczyciel innowator (2 h) 2. Technologie w szkole – quizy i zadania domowe online na miarę każdego przedmiotu (2 h) 3.Nauczanie odwrócone (2 h) 4.Strategiczne gry szkoleniowe w szkole (2 h)
4.Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy dydaktycznejForma szkolenia: on-line Liczba uczestników: 18 os. (5 grup- 1-5 osób na grupę) Czas trwania: 8 h/grupę Termin szkolenia: 2021r. Metody i techniki/formy pracy: szkolenie on-line – synchroniczne: komunikacja w czasie rzeczywistym, panel dyskusyjny.
Efekty: Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykorzystania technologii informacyjno komunikacyjnych w pracy dydaktycznej. Nabycie umiejętności w zakresie obsługi urządzeń cyfrowych takich jak tablica interaktywna czy projektor multimedialny, wyszukiwania i gromadzenia materiałów cyfrowych i aplikacji dydaktycznych, osługiwania się nowymi metodami kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, Bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni,
Dokumentacja: testy kompetencji, prezentacja ze szkolenia, materiały szkoleniowe.
Trenerzy prowadzący szkolenie posiadać będą wykształcenie wyższe II stopnia oraz doświadczenie i wiedzę z prowadzonego zagadnienia
Plan wykorzystania efektów: Nabycie wiedzy przez nauczycieli pozwoli na prowadzenie zajęć nowymi metodami przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii a co za tym idzie na uatrakcyjnienie zajęć szkolnych w przyszłości. Wykorzystanie najnowszych trendów w nauczaniu oraz sposobów ich wdrażania pozwoli na bycie skutecznym i innowacyjnym edukatorem/dydaktykiem.
Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: a)ETAP I – Zakres – grupa docelowa objęta wsparciem: nauczyciele SP, którzy będą poddani ocenie, b)ETAP II – Wzorzec –efekty uczenia się zostaną opisane w programie nauczania dla poszczególnych szkoleń, c)ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, d)ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

Tematyka szkolenia: Komunikacja i organizacja pracy w szkole Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni Administracja wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub placówki systemu oświaty
5.Techniki uczenia się, diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, rozwiązywanie problemów i konfliktów w środowisku szkolnym i rodzinnymForma szkolenia: on-line Liczba uczestników: 19 os. (2 grupy- 8-11/osób na grupę) Czas trwania: 8 h/grupę Termin szkolenia: 2021r. Metody i techniki/formy pracy: szkolenie on-line – synchroniczne: komunikacja w czasie rzeczywistym, panel dyskusyjny.
Efekty: Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykorzystania technik uczenia się, diagnozowania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, rozwiązywanie problemów i konfliktów
Dokumentacja: testy kompetencji, prezentacja ze szkolenia, materiały szkoleniowe.
Trenerzy prowadzący szkolenie posiadać będą wykształcenie wyższe II stopnia oraz doświadczenie i wiedzę z prowadzonego zagadnienia
Plan wykorzystania efektów: Nabycie wiedzy przez nauczycieli pozwoli na prowadzenie zajęć w oparciu o techniki uczenia się, diagnozowania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, poznanie metod szybkiej nauki
Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: a)ETAP I – Zakres – grupa docelowa objęta wsparciem: nauczyciele SP, którzy będą poddani ocenie, b)ETAP II – Wzorzec –efekty uczenia się zostaną opisane w programie nauczania dla poszczególnych szkoleń, c)ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, d)ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

Tematyka szkolenia: efektywne uczenie się Rodzaje uwagi. Rodzaje pamięci Sposoby na utrwalanie wiedzy. Techniki wspierające efektywne uczenie się Jak uczyć uczniów radzenia sobie ze stresem

Załączniki:

Skip to content