Zarządzenie Nr 105/2022 Wójta gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 20 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. u. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały nr  XXXVI/178/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  zarządza się, co następuje:

§1

  1.  Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Rzepiennik Strzyżewski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, zwanym dalej Programem.
  2.  Celem konsultacji jest poznanie opinii dotyczącej projektu Programu, pozyskanie dodatkowych informacji, doświadczeń, sugestii organizacji w dziedzinach dotyczących działalności tych podmiotów. Konsultacja umożliwi zapoznanie się z projektem aktu oraz pozyskanie opinii na jego temat.

§2

  1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zamieszczenia konsultowanego projektu na   stronie internetowej  Gminy Rzepiennik Strzyżewski (www.rzepiennik.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
  2. Uwagi i propozycje zmian dotyczące projektu Programu proszę zgłaszać na formularzu konsultacji na adres Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400 lub drogą elektroniczną na adres: rzepiennik@rzepiennik.pl
  3. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:

1) przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,

2) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji,

3) wzór formularza konsultacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3

Konsultacje odbędą się w dniach od 21 października 2022 r. do 28 października 2022 r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Skip to content