Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 14 luty 2018w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 18 a ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), zarządza się co następuje:

§1

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszony Zarządzeniem nr 6/2018 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 stycznia 2018 roku, ponieważ żadna z ofert złożonych w wskazanym terminie nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

§ 2

Treść ogłoszenia podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skip to content