Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 05.05.2016 r.

 OŚ.6220.02.2016

Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowaniu dowodowym

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego tekst jednolity z 2000 r. (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 267 ze zm.) Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

zawiadamia,

iż zgodnie art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 3 oraz art. 78 ust. 1 pkt 1, lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (tj. Dz. U. z 2016r., poz.353 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 23) po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie – Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie z dnia 28.04.2016r. znak:
ST-I.4240.1.43.2016.JT oraz opinii Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z dnia 15.04.2016r. znak: NS.9022.10.44.2016 wydał postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej „Rzepiennik Biskupi w kier. p. Kleszyków” nr dz. Ewid. 145/2 i 135/1 w miejscowości Rzepiennik Biskupi w km 0+110”.

Jednocześnie zawiadamiam, że tutejszy Urząd zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wniosku pełnomocnika Gminy Rzepiennik Strzyżewski Pani Ewy Wojeciechowskiej-Skrabacz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, w pokoju nr 1.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Z up. Wójta

mrg inż. Grzegorz Szymański

Kierownik Referatu Budownictwa

Drogownictwa i Ochrony Środowiska

Skip to content