Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski zawiadamia, że Rada Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dniu 23 listopada 2023 r.  podjęła Uchwałę Nr LXII/480/2023 (z późn. zm.) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2023 r., poz. 7783)

Od 01 stycznia 2024 r. zmienia się miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. Stawka od osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosić będzie:
 2. 27,00 zł miesięcznie od osoby.
 • Stawka będzie obniżona o 5 zł, jeżeli na nieruchomości będzie kompostownik i wynosić będzie:
 • 22,00 zł miesięcznie od osoby.
 • Stawka za pojemniki dla nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorcy) wynosić będzie:
 • za pojemnik 120 1 w wysokości 27,80
 • za pojemnik 240 l w wysokości 55,60
 • za pojemnik 1 100 l w wysokości 254,83 zł
 • Stawka dla domków letniskowych lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosić będzie:
 • 207,00 zł rocznie
 • W przypadku wykrycia braku odpowiedniej segregacji stawki wskazane w punktach powyżej będą podwyższone trzykrotnie czyli wynosić będą:
 • 81,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość
 • 83,40 zł za pojemnik 120 l
 • 166,80 zł za pojemnik 240 l
 • 764,49 za pojemnik 1100 l
 • 621,00 rocznie w przypadku domku letniskowego lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Terminy płatności:

Opłaty za gospodarowanie odpadami należy wnosić najpóźniej do 15-ego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za styczeń do 15 lutego )

Informacja – pouczenie:

 1. Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji.
 2. Nowa deklaracja wymagana jest jeżeli występuje zmiana danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zwiększa się lub zmniejsza liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiana miejsca zamieszkania). Deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 3. W związku z uchwaleniem nowej stawki właściciel nieruchomości otrzymuje zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata jest wynikiem pomnożenia ilości osób zamieszkujących nieruchomość i stawki od osoby.
 4. Zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku nieterminowej zapłaty.
Skip to content