ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI ZA 2023 ROK

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2023 rok zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Rzepiennik Strzyżewski za rok 2023 odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 r.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski należy składać do dnia 19 czerwca 2024 r., do godziny 15.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy dostępny jest w załączniku, a także w Sekretariacie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski i w Biurze obsługi Rady Gminy (pok. 36)

Treść raportu o stanie Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2023 rok opublikowana została w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzepiennik Strzyżewski pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski,m,437213,2023.html

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Wacław Walaszek

Skip to content