Zgłoszenie zgonu

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Karta zgonu stwierdzająca zgon wydana przez lekarza.

2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca)–jeżeli jest w posiadaniu osoby zgłaszającej zgon.

3. Książeczka wojskowa osoby zmarłej –jeżeli jest w posiadaniu osoby zgłaszającej zgon.

4. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon:

-dowód osobisty lub paszport

5. Pełnomocnictwo –w przypadku rejestracji zgonu przez pełnomocnika.

6.Opłaty

1.Rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej.

2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) -17,00 zł.

3. Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski:

Rachunek Bankowy BSR Kraków O/Rzepiennik Strzyżewski
81 85890006 0120 0280 0592 0135

Możliwość dokonania wpłaty kartą płatniczą na miejscu.

7.Forma załatwienia:

-Sporządzenie aktu zgonu.

-Odmowa sporządzenia aktu zgonu.

Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

8.Termin załatwienia

1.Sporządzenie aktu zgonu –w dniu zgłoszenia zgonu.

2.Odmowa sporządzenia aktu zgonu -do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

9.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu.

2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

3.Odpis skrócony aktu zgonu jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej zgon.

4. Zgłoszenie zgonu zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.

UWAGA

W przypadku niedostępności rejestru stanu cywilnego, urząd zamieszcza w przedłożonej przez Klienta karcie zgonu adnotację o zgłoszeniu zgonu, co umożliwi pochowanie osoby zmarłej. Akt zgonu zostanie sporządzony (na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu) niezwłocznie po przywróceniu sprawności aplikacji, a osobie zgłaszającej zgon zostaną wydane z urzędu 2 odpisy skrócone aktu zgonu.

Skip to content