Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – II etap zmian

WAŻNA INFORMACJA

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Drodzy Państwo wkraczamy w II etap zmian w planowaniu przestrzennym.

Po przyjęciu przez Radę Gminy Rzepiennik Strzyżewski w zeszłym roku uchwały w sprawie zmiany Studium przystępujemy  do prac nad zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Pełna treść ogłoszenia poniżej.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Z DNIA 09.02.2022r.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Rzepiennik Strzyżewski uchwały:

  • Nr XXXVII/259/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski,
  • Nr XXXVII/260/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski dla obrębu Olszyny,
  • Nr XXXVII/261/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski dla obrębu Rzepiennik Biskupi i obrębu Kołkówka,
  • Nr XXXVII/262/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski dla obrębu Rzepiennik Strzyżewski,
  • Nr XXXVII/263/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski dla obrębu Rzepiennik Suchy,
  • Nr XXXVII/264/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski dla obrębu Turza oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planów miejscowych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do powyższych planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski na adres Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: rzepiennik@rzepiennik.pl lub na adres skrytki ePUAP:  /k1ea4mm75j/skrytka

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wnioski nie spełniające ww. warunków pozostawi się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski: https://rzepiennik.pl/klauzula-informacyjna-przeslanka-przepis-prawa/ oraz w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski (33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400).

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

https://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski,m,346371,miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego.html

Skip to content