Zwiększenie liczby miejsc w PWD

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców, podjął się kontynuacji realizowanego od 2018r projektu, mającego na celu utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim. Kontynuowany projekt, pn: „Zwiększenie liczby miejsc w placówce wsparcia dziennego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego 2014-2020. Ramy czasowe jego realizacji ustalono na okres od 2020-10-01 do 2023-05-31. Z kolei celem jaki nakreślono, jest zwiększenie – o 35 – liczby miejsc w utworzonej wcześniej Placówce Wsparcia Dziennego.

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, pochodzące z rodzin o szczególnych potrzebach wychowawczych. Dla rodzin tych przewidziano pakiet zadań, wśród których na uwagę zasługują zadania z zakresu: opieki i wychowania, pomocy w nauce, organizacji czasu wolnego, a także zabawy i zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań. Ponadto, w pakiecie przewidzianym dla mieszkańców znajdują się zajęcia socjoterapeutyczne i programy korekcyjne.

Łączna wartość projektu, na którego realizacje Wójt Gminy pozyskał środki, wynosi – 656 111,88 PLN, z czego 607 607,84 PLN stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast wniesiony przez Gminę niefinansowy (rzeczowy) wkład własny wyceniono na – 48 504,04 PLN.

Zainteresowane osoby zapraszamy do biura projektu:

Placówka Wsparcia Dziennego

Rzepiennik Biskupi 321, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski (dawny budynek gimnazjum)

Kierownik PWD – Anna Nawój tel 575 434 984

Wychowawca – Paulina Nosal tel 737 345 482

Placówka Wsparcia czynna w godzinach: od 12.00 do 17.00 w okresie szkolnym oraz w godzinach od 09.00 do 14.00 w okresie wakacyjnym.

Informacja o rekrutacji – link i drugi plik wraz z linkiem do Regulamin rekrutacji

INFORMACJA O REKRUTACJI DO PROJEKTU

Placówka wsparcia dziennego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski

Prowadzona jest rekrutacja do Projektu, którego celem utworzenie na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski dostępu do usług Placówki Wsparcia Dziennego dla 35 dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia oraz ich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rekrutacja jest procesem składającym się z naboru potencjalnych uczestników, selekcji i wyboru ostatecznej grupy docelowej, zgodnie z ustaleniami projektu.

Rekrutacja do projektu ogranicza się do grupy co najmniej 35 os. (liczba ta uwzględnia fluktuację UP na poziomie 15 os.).

Udział w projekcie jest dobrowolny, a uczestników projektu wybiera się na podstawie określonych kryteriów, wśród których znajdują się kryteria zero-jedynkowe oraz kryteria punktowane. Zatem o przyjęciu do projektu decyduje

– w pierwszej kolejności – bezwzględne spełnienie kryteriów zero-jedynkowych, do których zaliczają się następujące kryteria formalne: 1) wiek do 18 roku życia, 2) pochodzące z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 3) os. posiada status biernej zawodowo, (w tym uczące się); 4) pochodzi z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wymaganym dokumentem jest – zaświadczenie GOPS.

– następnie – uzyskanie możliwie wysokiej liczby punktów, przez co rozumieć należy, że do projektu przyjmowane są w pierwszej kolejności osoby, które uzyskały największą liczbę punktów z następujących kryteriów:

a. szczegółowe: 1) os. doświadcza wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 z przesłanek (współistnienie różnych przesłanek), (5pkt). Weryfikacja; zaświadczenie GOPS; 2) dana os. posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopień niepełnosprawności (5pkt), Weryfikacja: orzecznictwo/zaświadczenie; 3) jest os z niepełnosprawnością sprzężoną lub/i z zaburzeniami psychicznymi , w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub/ i os z całościowymi zaburzeniami rozwoju (5pkt), Weryfikacja: orzecznictwo/zaświadczenie; 4) jest os. korzystającą z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tej os nie będzie powielał działań, które dana os otrzyma lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzysz., o których mowa w PO PŻ (5pkt), Weryfikacja: oświadczenie; 5) jest os. zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych Weryfikacja: oświadczenie.

b. uzupełniające : 1) na os. oddziałuje problem niewydolności wychowawczej, Weryfikacja zaświadczenie GOPS; 2) os posiada trudności wypełniania obowiązków szkolnych i kontynuacji edukacji po zakończeniu danego poziomu (np. szk. podst), Weryfikacja oświadczenie opiekuna; 3)posiada brak możliwości twórczej organizacji i spędzania czasu wolnego. Weryfikacja; oświadczenie opiekuna; 4) posiada zaburzenia zachowania. Weryfikacja: dokument dostarczony przez os. rekrutowaną; 5) dotyka ją wypływ stereotypu równości kobiet wobec mężczyzn, Weryfikacja: oświadczenie opiekuna. Waga pkt. dla każdego kryteriów 1-5 to 3 pkt.

W rekrutacji wezmą udział także opiekunowie UP.

Prawa Uczestnika projektu.

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:

a) bezpłatnego udziału w zajęciach w ramach projektu, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb,

b) nieodpłatnego korzystania ze sprzętu,

c) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w projekcie,

d) cateringu podczas zajęć

W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy zainteresowane osoby o kontakt

Placówka Wsparcia Dziennego działa w godzinach 12.00 -17.00 w dni robocze.

Biuro Placówki:

Rzepiennik Biskupi 321

33-163 Rzepiennik Strzyżewski

(Budynek byłego Gimnazjum – wejście od strony wschodniej)

Kierownik PWD:

Anna Nawój (tel: 575 434 984)

Wychowawca:

Paulina Nosal

email: pwd@rzepiennik.pl

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w załączniku

Skip to content