Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski  przypomina rolnikom o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r.
Do wniosku należy załączyć faktury VAT stanowiące dowód nabycia oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.
Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosi: 86 zł * ilość ha użytków rolnych
Stawka zwrotu w roku 2016 wynosi 1,00 zł. Kwotę zwrotu oblicza się wg wzoru:
ilość litrów zakupionego oleju napędowego x 1,00 zł
Pieniądze wypłacane będą w miesiącu październiku.

Załączniki:

Skip to content