Deklaracja dostępności

1. Nazwa podmiotu publicznego

Gmina Rzepiennik Strzyżewski  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.rzepiennik.pl/

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:  rok 2010

Data ostatniej istotnej aktualizacji: luty 2016

3. Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Paulina Bochenek

Email: paulina.bochenek@rzepiennik.pl; rzepiennik@rzepiennik.pl

Telefon: 14 6535518; 14 6535501

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W przypadku niedostępności elementu lub części zapewnia się dostępność w sposób alternatywny poprzez kontakt:

– telefoniczny: 14 65 35 501 od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

– korespondencyjny na adres Gmina Rzepiennik Strzyżewski 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400

– elektroniczny na adres e-mail: rzepiennik@rzepiennik.pl (art. 2 pkt.5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną)

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23 

Aktualizacja deklaracji dostępności: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Paulina Bochenek, adres poczty elektronicznej lub paulina.bochenek@rzepiennik.pl lub rzepiennik@rzepiennik.pl. Tą samą drogą można kontaktować się w celu udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności, a także poprzez kontakt telefoniczny.

7. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

8. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

9. Dodatkowe informacje

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron.
  • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
  • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Możliwość powiększania wielkości liter na stronie.
  • Widok w skali szarości.
  • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

10. Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 4 wejścia: od strony głównej; od strony Poczty; od strony stadionu oraz od strony parkingu.

Do głównego wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przed wejściem głównym znajduje się oznakowane miejsce postojowe przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami.

W budynku Urzędu w holu znajduje się winda dostosowana do wjazdu wózków, co pozwala osobom z niepełnosprawnością na dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.

W budynku przy drzwiach biur i pomieszczeń znajdują się tabliczki z oznaczeniami w alfabecie brajla.

Po wejściu do budynku, bezpośrednio przy drzwiach, znajduje się Punkt Obsługi Klienta udzielający pomocy w realizacji spraw.

Na dzienniku podawczym zamontowana jest Pętla Indukcyjna dla osób słabo słyszących.

Osoba odpowiedzialna udziela osobie ze szczególnymi potrzebami informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Urząd Gminy posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami na parterze budynku.

11. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Osoby mające trudności w poruszaniu mogą przemieszczać się po UG między piętrami za pomocą windy. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą również skorzystać z pomocy osoby odpowiedzialnej oraz być obsłużone na parterze budynku przez wezwanego pracownika Urzędu. Upoważniony pracownik UG pomaga także osobom ze szczególnymi potrzebami w przypadku ewakuacji.

Dla osób niesłyszących po wcześniejszym kontakcie z Urzędem Gminy (co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą) istnieje możliwość bezpośredniej obsługi z pracownikiem Urzędu za pomocą tłumacza polskiego języka migowego online.

Odpowiedzialna osoba poprzez telefon odczytuje informacje zawarte na stronie internetowej podmiotu o zakresie jego działalności oraz udziela wszelkich informacji potrzebnych osobie ze szczególnymi potrzebami.

Skip to content