Deklaracja dostępności

1. Nazwa podmiotu publicznego

Gmina Rzepiennik Strzyżewski  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.rzepiennik.pl/

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:  rok 2010

Data ostatniej istotnej aktualizacji: luty 2016

3. Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Paulina Bochenek

Email: paulina.bochenek@rzepiennik.pl; rzepiennik@rzepiennik.pl

Telefon: 14 6535512; 14 6535501

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W przypadku niedostępności elementu lub części zapewnia się dostępność w sposób alternatywny poprzez kontakt:

– telefoniczny: 14 65 35 501 od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

– korespondencyjny na adres Gmina Rzepiennik Strzyżewski 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400

– elektroniczny na adres e-mail: rzepiennik@rzepiennik.pl (art. 2 pkt.5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną)

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Paulina Bochenek, adres poczty elektronicznej lub paulina.bochenek@rzepiennik.pl lub rzepiennik@rzepiennik.pl. Tą samą drogą można kontaktować się w celu udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności, a także poprzez kontakt telefoniczny.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

7. Dodatkowe informacje

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
  • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
  • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

8. Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 4 wejścia: od strony głównej; od strony Poczty; od strony stadionu oraz od strony parkingu. Do głównego wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoba odpowiedzialna udziela osobie ze szczególnymi potrzebami informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w odpowiedni sposób. Budynek nie posiada urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących, jednak osoba odpowiedzialna wspiera osobę ze szczególnymi potrzebami w odpowiedni sposób. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Urząd Gminy nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami.

9. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Osoby mające trudności w poruszaniu się są obsługiwane na parterze budynku. Pracownik Urzędu wezwany za pośrednictwem osoby z dziennika podawczego zajmuje się petentem ze szczególnymi potrzebami w holu budynku. Natomiast odpowiedzialny pracownik wspiera osobę ze szczególnymi potrzebami przy wprowadzeniu do odpowiedniego pomieszczenia jak również pomaga przy ewakuacji.

Dla osób niesłyszących i słabosłyszących po wcześniejszym kontakcie z Urzędem Gminy (co najmniej 3 dni wcześniej) istnieje możliwość bezpośredniej obsługi z pracownikiem Urzędu za pomocą tłumacza polskiego języka migowego online.

Odpowiedzialna osoba poprzez telefon odczytuje informacje zawarte na stronie internetowej podmiotu o zakresie jego działalności oraz udziela wszelkich informacji potrzebnych osobie ze szczególnymi potrzebami.

Skip to content