Zapraszamy do Placówki Wsparcia Dziennego

Celem projektu to utworzony na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski – dostępu do usług placówki wsparcia dziennego dla 70 dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia oraz ich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (40 os.)

Proj. obejmuje 3lata: 2018-2020

Grupa docelowa to dzieci i młodzież do 18 roku życia, pochodzące z terenu Gm Rzepiennik Strzyżewski, pochodzące z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w łącznej liczbie 70os., w latach 2018-20. Przyjmuje się, że będą to osoby bierne zawodowo, (w tym uczące się). Osoby te pochodzić będą z rodzin dotkniętych co najmniej bezrobociem lub/i ubóstwem lub/i bezradnością w sprawach opiekuńczo wychowawczych. i prowadzenia gospodarstwa domowego (BO-WiPGD), z których zakłada się że 40 opiekunów/rodziców weźmie udział w projekcie.

Projekt przewiduje real. 8 zadań:1) Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego;2) Diagnoza sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji, potrzeb dziecka oraz jego rodziny; 3) Opieka i wychowanie; 4) Pomoc w nauce; 5) Organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój 6) Organizację zajęć socjoterapeutycznych, 7) Realizacja indywidualnych programów korekcyjnych, 8) Okresowa ocena i modyfikacja indywidualnych planów wsparcia .

Główne rezultaty. projektu:

  • 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym,
  • 1 obiekt dostosowany zostanie do potrzeb osób z niepełno sprawnościami,
  • 56 osób objętych zostanie szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych,
  • 1podmiotów wykorzystywał będzi technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
  • 30 miejsc świadczenia usług społecznych, istnieć będzie po zakończeniu projektu

 

 
Skip to content