Informacja dla mieszkańców, którzy złożyli ankiety informacyjne na wymianę niskosprawnych urządzeń grzewczych

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje, że zgodnie z informacją przekazaną przez  Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, rozstrzygnięcie konkursu Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR, zostało przesunięte na przełom września/października b.r.

Jednocześnie informujemy, że zwrot kosztów za zakupiony kocioł, jest możliwy gdy:

  • budynek mieszkalny przeszedł pozytywnie ocenę energetyczną lub mieszkaniec zobowiąże się do wykonania prac termomodernizacyjnych w przypadku, gdy oceniany budynek nie spełniania przyjętego  minimalnego standardu efektywności energetycznej budynku:

Wartość wskaźnika EPH+W nie większa niż:
– 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub
– 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych
(EPH+W – nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej)

  • złożone wnioski przez Urząd Gminy przejdą pozytywnie etapy oceny: formalnej, finansowej oraz merytorycznej.
  • zostanie podpisana umowa o dotację pomiędzy mieszkańcem, a  gminą.

Informacje dodatkowe:

  • Koszt zakupu nowego kotła/instalacji nie zostaną zwrócone, jeżeli data faktury będzie wyprzedzała datę oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i datę podpisania umowy z gminą.
  • Moc projektowanego źródła ciepła zostaje określona w ocenie energetycznej budynku, a dofinansowanie przyznawane jest tylko i wyłącznie na moc określoną w ww. ocenie.
  • Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej, jeżeli będzie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zostaje również określone w ocenie energetycznej budynku.
  • Dofinansowanie jest przyznawane tylko dla kotłów, które spełniają wymagania ekoprojektu (Ecodesign) w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185. W przypadku zakupu innych urządzeń grzewczych, refundacja kosztów nie będzie przyznana.

Dodatkowe informacje w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski – tel.: /14/ 65 35 532,
mail: karolina.sterkowicz@rzepiennik.pl w godzinach pracy Urzędu. 

Skip to content