Kierownik i jego Zastępca w USC

Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego lub jego Zastępcy należy:

Z zakresu ustawy prawo o aktach stanu cywilnego:

1. Dokonywanie rejestracji stanu cywilnego w formie wpisów w rejestrze stanu cywilnego w tym:
a) o urodzeniu, małżeństwie albo zgonie wraz z treścią późniejszych wpisów wpływających na treść lub ważność tego aktu,
b) informacji o okolicznościach i podstawie rejestracji urodzenia, małżeństwa albo zgonu zamieszczanych w akcie stanu cywilnego jako adnotacji,
c) wpływających na treść lub ważność aktu stanu cywilnego dołączonych do aktu stanu cywilnego w formie wzmianki dodatkowej,
d) sprostowania danych niezgodnych z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego,
e) uzupełnienia akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych,
f) o unieważnieniu wzmianki dodatkowej dołączonej do niewłaściwego aktu stanu cywilnego,
g) przenoszenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,
h) odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,
i) sukcesywnej migracji aktów papierowych.

2. Wydawanie odpisów zupełnych i odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, w tym:

a) zupełnego aktu urodzenia w postaci papierowej,
b) zupełnego aktu urodzenia w formie dokumentu elektronicznego, w jego zwizualizowanej postaci,
c) zupełnego aktu małżeństwa w postaci papierowej,
d) zupełnego aktu małżeństwa w formie dokumentu elektronicznego,
e) zupełnego aktu zgonu w postaci papierowej,
f) zupełnego aktu zgonu w formie dokumentu elektronicznego,
g) zupełnego aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości w postaci papierowej,
h) zupełnego aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości w formie dokumentu elektronicznego,
i) skróconego aktu urodzenia w postaci papierowej,
j) skróconego aktu urodzenia w formie dokumentu elektronicznego,
k) skróconego aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, w postaci papierowej,
l) skróconego aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, w formie dokumentu elektronicznego,
m) skróconego aktu małżeństwa w postaci papierowej,
n) skróconego aktu małżeństwa w formie dokumentu elektronicznego,
o) skróconego aktu zgonu w postaci papierowej,
p) skróconego aktu zgonu w formie dokumentu elektronicznego.

3. Wydawanie zaświadczeń, w tym:

a) potwierdzającego uznanie ojcostwa,
b) stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
c) zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego,
d) zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
e) zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby w postaci papierowej,
f) zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby w formie dokumentu elektronicznego, w jego zwizualizowanej postaci,
g) stanie cywilnym w postaci papierowej,
h) stanie cywilnym w formie dokumentu elektronicznego, w jego zwizualizowanej postaci.
4. Wydawanie wniosków, w tym:
a) wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym w postaci papierowej,
b) wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym w formie dokumentu elektronicznego.

5. Pozostałe czynności, w szczególności:

a) sporządzenie protokołów, w tym:
• zgłoszenia urodzenia,
• uznania ojcostwa,
• przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński,
• przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
• zgłoszenia zgonu,
• przyjęcia oświadczeń, o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
• przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,
• przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia lub imion,
b) udzielanie ustnych informacji na temat spraw załatwianych w Urzędu Stanu Cywilnego,
c) dokonanie odmowy czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w formie decyzji administracyjnej,
d) przyjmowanie w/w zaświadczeń od jednostki organizacyjnej kościoła lub innego związku wyznaniowego, w której zawarto małżeństwo, stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa oraz sporządzenie aktu małżeństwa,
e) udzielnie zezwolenia na piśmie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
f) wydawanie decyzji zezwalającej lub odmawiającej zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul udziela na piśmie,
g) wydawanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska,
h) organizowanie uroczystości związanych z zawarciem małżeństwa, w tym odbieranie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
i) przyjmowanie wniosków o nadanie „Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz organizowanie uroczystej oprawy wręczania medali,
j) organizowanie uroczystości jubileuszowych związanych z setną (100) rocznicą urodzin,
k) prowadzenie i przechowywanie ksiąg i akt zbiorowych aktów stanu cywilnego oraz skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego,
l) przyjmowanie w/w zaświadczeń od jednostki organizacyjnej kościoła lub innego związku wyznaniowego, w której zawarto małżeństwo, stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa,
m) zapewnienie udziału biegłych lub tłumaczy, jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie potrafi samodzielnie porozumieć się z osobami uczestniczącymi w czynności zgłoszenia urodzenia, małżeństwa lub zgonu,
n) wykonywanie czynności kancelaryjnych dla Urzędu Stanu Cywilnego,
o) przesyłanie sprawozdań do GUS dotyczących urodzeń, zawartych małżeństw i zgonów.

Z zakresu ustawy o ewidencji ludności:

1. Dokonywanie rejestracji w danych w rejestrze PESEL, w zakresie właściwości rzeczowej Kierownika USC o której mowa w art. 10 ustawy, lub przekazywanie ich w formie papierowej w przypadku braku możliwości przekazania w formie elektronicznej,
2. sprawdzanie danych w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców oraz usuwanie niezgodności w zakresie swoich kompetencji lub powiadamianie organu właściwego, i osoby której dane były sprawdzane,
3. występowanie o nadanie numeru PESEL, w przypadku art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, oraz informowanie o tym osoby której numer został nadany,
4. występowanie o zmianę numeru PESEL w przypadku sprostowania daty urodzenia, zmiany płci lub własnej omyłki i informowanie o tym osoby której numer został zmieniony,
5. zameldowanie dzieci osób, obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na pobyt stały lub czasowy z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców lub rodzica, oraz wydawanie z urzędu zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub na wniosek zaświadczenia na pobyt czasowy.

Z zakresu ustawy kodeks cywilny:

1. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.

Skip to content