Referat finansowo budżetowy

Do zadań referatu finansowo budżetowego należy:
Z zakresu ustawa o rachunkowości:
 1. kompleksowa obsługa finansowo-księgowa, urzędu gminy oraz jednostek oświatowych,
 2. prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych, urzędu gminy oraz jednostek oświatowych,
 3. prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji, urzędu gminy oraz jednostek oświatowych,
 4. ewidencja analityczna środków trwałych, w tym prowadzenie tabel umorzeniowych,
 5. ewidencja analityczna wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, urzędu gminy oraz jednostek oświatowych,
 6. prowadzenie kont rozrachunkowych kontrahentów urzędu gminy oraz jednostek oświatowych, uzgadnianie z kontrahentami sald na bieżąco oraz na koniec okresu sprawozdawczego,
 7. prowadzenie spraw związanych z obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek oświatowych oraz obsługą długu Gminy, wystawianie dyspozycji bankowych, a także ewidencjonowanie rozliczanie środków pozabudżetowych otrzymanych przez Gminę,
 8. sprawdzenie dokumentów gminy, urzędu gminy oraz jednostek oświatowych pod względem formalno – rachunkowym,
 9. przygotowanie dowodów księgowych gminy, urzędu gminy oraz jednostek oświatowych do księgowania,
 10. dekretowanie dowodów księgowych gminy, urzędu gminy oraz jednostek oświatowych,
 11. przygotowywanie przelewów bankowych gminy, urzędu gminy oraz jednostek oświatowych, oraz ich realizacja,
 12. sporządzanie poleceń księgowania dokumentów gminy, urzędu gminy oraz jednostek oświatowych,
 13. sporządzenie zestawień obrotów i sald kont urzędu gminy oraz jednostek oświatowych,
 14. sporządzanie rachunku zysków i strat, bilansów oraz zestawień zmian w funduszu, urzędu gminy oraz jednostek oświatowych,
 15. sporządzanie i przygotowanie dokumentów księgowych urzędu gminy oraz jednostek oświatowych do archiwizacji,
 16. wypisywanie czeków z urzędu gminy, gops oraz jednostek oświatowych oraz podejmowanie gotówki do kasy i jej wypłacanie,
 17. przyjmowanie wpłat, sporządzanie raportów kasowych,
 18. odprowadzanie gotówki do banku ,
 19. codzienne uzgadnianie po zakończeniu wpłat i wypłat pozostałości gotówki w kasie z księgowością budżetową,
 20. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 21. przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących przechowywania w kasie gotówki,
 22. prowadzenie rejestrów wymiarowych, przypisów i odpisów, ustalonych zobowiązań oraz bieżące uzgadnianie prowadzonych rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów i odpisów ze stanowiskiem księgowości podatkowej,
 23. sporządzanie bilansu obrotów i sald oraz sprawozdań z realizacji dochodów podatkowych (miesięcznych i rocznych),
 24. bieżące dokonywanie zapisów księgowych na kontach analitycznych podatników na podstawie dowodów wpłat oraz uzgadnianie za każdy miesiąc,
 25. naliczanie odsetek za zwłokę w płatności podatku,
 26. przygotowanie inkasentom kwitariuszy,
 27. przyjmowanie i rozliczanie wpłat inkasentów oraz przygotowanie danych do prowizji,
 28. przeksięgowywanie kwot nadpłaconych na inne należności lub ich zwrot,
 29. sporządzania sprawozdań finansowych, w tym bilansu zamknięcia.
Z zakresu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:
 1. prowadzenie spraw związanych z naliczeniem i wypłacaniem zasiłku chorobowego, lub przekazywaniem odpowiedniej dokumentacji do ZUS w przypadku kiedy to on jest płatnikiem, pracowników urzędu gminy oraz jednostek oświatowych,
 2. prowadzenie spraw związanych z naliczeniem i wypłacaniem zasiłku macierzyńskiego, lub przekazywaniem odpowiedniej dokumentacji do ZUS w przypadku kiedy to on jest płatnikiem, pracowników urzędu gminy oraz jednostek oświatowych,
 3. prowadzenie spraw związanych z naliczeniem i wypłacaniem zasiłku opiekuńczego, lub przekazywaniem odpowiedniej dokumentacji do ZUS w przypadku kiedy to on jest płatnikiem, pracowników urzędu gminy oraz jednostek oświatowych,
 4. kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem, pracowników urzędu gminy oraz jednostek oświatowych.
Z zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
 1. naliczanie, potrącenie podatku oraz przekazywanie zaliczek od urzędu skarbowego od umów o pracę, umów zlecenia oraz o dzieło, pracowników urzędu gminy oraz jednostek oświatowych,
 2. sporządzenie deklaracji rocznych do urzędu skarbowego, z urzędu gminy oraz jednostek oświatowych,
 3. przygotowanie i wysyłanie rocznych informacji PIT do pracowników i osób świadczących na podstawie umów cywilno-prawnych, z urzędu gminy oraz jednostek oświatowych,
 4. dokumentowanie zawieszenia poboru podatku na wniosek podatnika w przypadku kiedy spełnia on przesłanki ustawowe, pracowników urzędu gminy oraz jednostek oświatowych.
Z zakresu ustawy kodeks pracy:
 1. naliczanie ekwiwalentów za używanie przez pracownika własnego ubioru roboczego dla potrzeb pracodawcy, w urzędzie gminy oraz jednostkach oświatowych,
 2. rozliczenie diet i innych należności za podróże służbowe w tym za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, pracowników urzędu gminy oraz jednostek oświatowych,
 3. przygotowanie list płac oraz kartotek zarobkowych, oraz realizacja wypłat, pracowników urzędu gminy oraz jednostek oświatowych z wyłączeniem nauczycieli,
 4. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, pracownikom urzędu gminy oraz jednostek oświatowych,
 5. dokonywanie potrąceń komorniczych z wynagrodzeń, pracowników urzędu gminy oraz jednostek oświatowych.
Z zakresu ustawy karta nauczyciela:
 1. przygotowanie list płac oraz kartotek zarobkowych, oraz realizacja wypłat dla nauczycieli,
 2. obliczenie i wykonywanie sprawozdawczości z Jednorazowego Dodatku Uzupełniającego,
 3. realizacja obowiązków wynikających z ustawy ZFŚS wobec nauczycieli emerytów.
Z zakresu ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych:
 1. dokonywanie zgłoszenia zmiany danych płatnika składek (urzędu gminy oraz jednostek oświatowych),
 2. zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego pracowników i członków ich rodzin, oraz zleceniobiorców, z urzędu gminy oraz jednostek oświatowych,
 3. prowadzenia ewidencji ubezpieczonych, urzędu gminy oraz jednostek oświatowych,
 4. naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z urzędu gminy oraz jednostek oświatowych,
 5. przekazywanie imiennych raportów miesięcznych do ZUS, i ich korekt, oraz deklaracji rozliczeniowej, z urzędu gminy oraz jednostek oświatowych,
 6. udzielanie pracownikom urzędu gminy oraz jednostek oświatowych na ich żądanie informacji na temat odprowadzonych od nich składek, oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji,
 7. rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, z urzędu gminy oraz jednostek oświatowych oraz ich przekazywanie,
 8. wyrejestrowywanie z ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, pracowników oraz osób zatrudnionych na umowy cywilne urzędu gminy oraz jednostek oświatowych,
 9. prowadzenie dokumentacji dotyczącej podstawy wymiaru emerytury, renty oraz kapitału początkowego pracowników urzędu gminy oraz jednostek oświatowych.
Z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług:
 1. prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług (VAT),
 2. wystawianie faktur VAT,
 3. sporządzanie deklaracji podatkowej i rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
 4. przelewanie podatku należnego.
Z zakresu ustawy o zakładowym fundusz świadczeń socjalnych:
 1. naliczanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w urzędzie gminy oraz jednostkach oświatowych,
 2. przekazywanie środków w odpowiedniej wysokości i odpowiednich terminach wynikających z ustawy na wyodrębniony rachunek bankowy, urzędu gminy oraz jednostki oświatowej,
 3. przygotowywanie projektu regulaminu ZFŚS i propozycji jego zmian do zatwierdzenia pracodawcy, dla urzędu gminy oraz jednostek oświatowych,
 4. przygotowanie projektu umowy o wspólnej realizacji socjalnej z innymi pracodawcami, i propozycji jej zmian,
 5. obsługa komisji socjalnej oraz realizacja wypłat i innej pomocy z ZFŚS dla urzędu gminy oraz jednostek oświatowych.
Z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
 1. dokonywanie rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie dofinansowania robót publicznych oraz interwencyjnych.
Z zakresu ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych:
 1. prowadzenie spraw z zakresu składnia deklaracji i informacji do PFRON oraz odpowiednich wpłat i ich rocznych rozliczeń, za urząd gminy oraz jednostki oświatowe.
Z zakresu ustawy o związkach zawodowych:
 1. potrącenie z wynagrodzeń i przekazywanie składek członków do pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej, za pracowników urzędu gminy oraz jednostek oświatowych,
 2. potrącenie z wynagrodzeń i przekazywanie rat pożyczek do pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej, za pracowników urzędu gminy oraz jednostek oświatowych.
Z zakresu ustawy o systemie oświaty:
 1. prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendiów i zasiłków szkolnych) dla uczniów.
Z zakresu ustawy ordynacja podatkowa:
 1. gromadzenie materiałów źródłowych stanowiących bazę do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego,
 2. wprowadzanie zmian stanu posiadania gruntów z uwzględnieniem rodzajów i klas użytków rolnych na podstawie zawiadomień otrzymywanych ze Starostwa Powiatowego,
 3. dostarczanie podatnikom druków deklaracji (informacji) dotyczącej podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, oraz przyjmowanie druków deklaracji (informacji) i ich weryfikacja,
 4. kontrola dokumentów źródłowych stanowiących podstawę przypisu lub odpisu naliczonego podatku, w tym weryfikacja terminowości składnia i poprawności deklaracji i informacji,
 5. korygowanie deklaracji z urzędu lub wzywanie do złożenia korekty podatnika,
 6. wzywanie do złożenia deklaracji,
 7. kontrola podatkowa w terenie na podstawie odpowiednich upoważnień,
 8. wydawanie decyzji (nakazów) ustalających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych oraz decyzji zmieniających wysokość ustalonego podatku,
 9. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie podatków w tym rozpatrywanie odwołań i skarg, prowadzenie spraw dotyczących umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminów płatności należności,
 10. zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości, przyszłych zobowiązań podatkowych, bądź jej zwrot,
 11. przygotowywanie interpretacji indywidualnej w sprawach podatkowych,
 12. prowadzenie postępowania w sprawie nakładania kar porządkowych,
 13. przekazywanie informacji podatkowej uprawnionym podmiotom w zakresie ich uprawnienia,
 14. wydawanie zaświadczeń do KRUS, ZUS, Urzędu Pracy, szkół i wyższych uczelni, OPS, innych organów, w tym również zaświadczeń o niezaleganiu, wysokości zaległości, spadkodawcy,
 15. zachowanie tajemnicy skarbowej,
 16. prowadzenie spraw w zakresie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe,
 17. prowadzenie spraw w zakresie odpowiedzialności podatkowej spadkobiercy za zobowiązania podatkowe spadkodawcy i następców prawnych,
 18. sporządzanie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe oraz przekazywanie ich do publicznej wiadomości,
 19. wystawianie upomnień na zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, oraz podatku od środków transportowych,
 20. wystawianie tytułów wykonawczych od zaległości w podatkowych i przesyłanie ich do urzędu skarbowego celem egzekucji.
Z zakresu ustawy o podatku leśnym:
 1. prowadzenie ewidencji podatników oraz przedmiotów opodatkowania, w systemie informatycznym,
 2. prowadzenie spraw związanych z obniżką średniej ceny sprzedaży drewna dla potrzeby podatku leśnego,
 3. naliczanie zwolnień ustawowych w podatku zarówno przedmiotowych jak również podmiotowych,
 4. prowadzenie spraw w zakresie wprowadzenia i stosowania innych niż ustawowe zwolnienia przedmiotowe,
 5. prowadzenie spraw w zakresie wyznaczenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia,
 6. prowadzenie spraw w zakresie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny oraz informacji o lasach oraz określenia warunków i trybu składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Z zakresu ustawy o podatku rolnym:
 1. prowadzenie ewidencji podatników oraz przedmiotów opodatkowania, w systemie informatycznym,
 2. prowadzenie spraw związanych z obniżką średniej ceny skupu żyta dla potrzeby podatku rolnego,
 3. naliczanie zwolnień ustawowych w podatku zarówno przedmiotowych jak również podmiotowych,
 4. prowadzenie spraw w zakresie wprowadzenia i stosowania innych niż ustawowe zwolnienia przedmiotowe,
 5. prowadzenie spraw w zakresie wyznaczenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia,
 6. prowadzenie spraw w zakresie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji o gruntach oraz określenia warunków i trybu składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Z zakresu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:
 1. prowadzenie ewidencji podatników oraz przedmiotów opodatkowania, w systemie informatycznym,
 2. prowadzenie spraw związanych z określeniem wysokości stawek od podatku od nieruchomości,
 3. naliczanie zwolnień ustawowych w podatku zarówno przedmiotowych jak również podmiotowych,
 4. prowadzenie spraw w zakresie wprowadzenia i stosowania innych niż ustawowe zwolnienia przedmiotowe,
 5. prowadzenie spraw w zakresie wyznaczenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia,
 6. prowadzenie spraw w zakresie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 7. prowadzenie spraw w zakresie określenia wysokości opłaty targowej oraz jej inkasentów.
Z zakresu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:
 1. przyjmowanie wniosków wraz z załącznikami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym,
 3. dochodzenie zwrotu kwot pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości,
 4. przygotowanie list wypłat,
 5. sporządzanie sprawozdań z realizacji wypłat podatku akcyzowego.
Z zakresu ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy:
 1. sporządzenie zeznań świadków poświadczające okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
Z zakresu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej:
 1. udzielania pomocy publicznej w zakresie podatków w trybie i na zasadach ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 2. wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
 3. wprowadzanie danych o udzielonej pomocy publicznej do systemu harmonogramowania, rejestracji i monitorowania pomocy publicznej,
 4. sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej.
Z zakresu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach:
 1. nadzór nad funkcjonowaniem archiwum zakładowego, w tym nad gromadzeniem, przechowywaniem, ewidencjonowaniem i odpowiednim zabezpieczenie materiałów archiwalnych,
 2. klasyfikowanie, kwalifikowanie i brakowanie materiałów archiwalnych, a także przekazywanie ich właściwym archiwom państwowym.
Pozostałe:
 1. prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, gminy, urzędu gminy oraz jednostek oświatowych,
 2. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, gminy, urzędu gminy oraz jednostek oświatowych,
 3. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbą i Urzędami Skarbowymi,
 4. finansowe rozliczanie projektów realizowanych w ramach środków pozyskiwanych z zewnątrz,
 5. sporządzanie sprawozdań budżetowych, gminy, urzędu gminy oraz jednostek oświatowych,
 6. rozliczanie działalności OSP w tym prowadzenie ksiąg inwentarzowych ich wyposażenia
 7. prowadzenie spraw w zakresie umorzeń, rozłożenia na raty należności wynikających z umów cywilno-prawnych lub ich windykacja,
 8. prowadzenie ewidencji pozabilansowej wydatków strukturalnych, sporządzenie sprawozdań z wydatków strukturalnych,
 9. ewidencja poboru opłaty skarbowej,
 10. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku i oraz koordynowanie ubezpieczenia jednostek organizacyjnych gminy,
 11. rozliczenia z innymi gminami w zakresie otrzymywania i przekazywania należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, oraz przedszkoli,
 12. prowadzenie rejestru umów o dzieło i umów zlecenia dla gminy oraz jednostek oświatowych,
 13. nadzór nad opracowaniem i realizacją planów finansowych jednostek wykonujących budżet Gminy,
 14. rozliczanie środków ze źródeł pozabudżetowych, w tym dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz własne,
 15. systematyczna analiza wykonywania dochodów – wydatków do planu i informowanie o tym skarbnika,
 16. naliczanie diet radnych, sołtysów oraz ich wypłata,
 17. przekazywanie materiałów do publikacji w BIP i na stronę internetową gminy,
 18. wypełnianie odpowiednich sprawozdań GUS,
 19. prowadzenie dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 20. uzależnianie wykonania czynności urzędowej od uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli taka czynność podlega opłacie oraz dokonywanie adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty,
 21. prowadzenie rejestru zamówień do których nie stosuje się przepisów ustawy ze względu na wartość zamówienia.
Skip to content