Samodzielne stanowisko ds. kadr i organizacji

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. kadr i organizacji należy:
Z zakresu ustawy kodeks pracy:
 1. kompleksowe prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników urzędu gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych nie będących nauczycielami,
 2. przyjmowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem stosunku pracy,
 3. przygotowywanie umów o pracę, umów zleceń do akceptacji pracodawcy,
 4. uzupełnianie akt osobowych pracowników oraz nadzór nad ich aktualnością dokumentami potwierdzającymi (w czasie trwania stosunku pracy):
 • badania lekarskie pracowników ( wstępne, okresowe, kontrolne),
 • szkolenie pracowników z zakresu bhp,
 • szkolenie pracowników z zakresu p. poż,
 • podnoszenie przez pracownika kwalifikacji zawodowych,
 • udzielanie urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego, wychowawczego,
 • wymiaru wynagrodzeń, przeszeregowania, nagrody i inne zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami o prowadzeniu akt osobowych.
 1. prowadzenie dokumentacji obecności pracowników w pracy oraz zwolnień od pracy -listy obecności,
 2. prowadzenie książki wyjść, , ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich,
 3. rozliczanie czasu pracy,
 4. prowadzenie dokumentacji związanej z rozwiązywaniem umowy o pracę, w tym sporządzanie i wydawanie pracownikowi świadectwa pracy,
 5. prowadzenie archiwizacji akt osobowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych,
 6. udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury,
 7. sporządzenie umów o wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
 8. współpraca z firmą zewnętrzną realizującą usługi BHP w zakresie:
 • wykonywania okresowej analizy stanu bhp,
 • stwierdzania zagrożeń zawodowych i ryzyka stanowisk pracy,
 • przeprowadzania kontroli warunków pracy,
 • przygotowania projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji dotyczących bhp,
 • rejestracji, przygotowania i kompletowania, przechowywania dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
 • udziału w dochodzeniach powypadkowych,
 • opracowania regulaminów dotyczących występowania ryzyk związanych z organizacją pracy.
Z zakresu ustawy o pracownikach samorządowych:
 1. prowadzenie dokumentacji w zakresie okresowych ocen pracowników,
 2. prowadzenie dokumentacji dotyczącej służby przygotowawczej pracowników,
 3. prowadzenie dokumentacji dotyczącej naborów i konkursów na stanowiska urzędnicze.
Z zakresu rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych:
 1. rejestrowanie przesyłek wpływających w dzienniku korespondencji, w tym sprawdzanie prawidłowości wskazanego adresu na przesyłce oraz stanu jej opakowania,
 2. zawracanie przesyłek mylnie doręczonych,
 3. przekazywanie przesyłek do dekretacji sekretarzowi gminy,
 4. przekazywanie zadekretowanych pism komórkom organizacyjnym.
Z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
 1. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży oraz robót publicznych.
Pozostałe:
 1. prowadzenie rejestru zarządzeń i innych aktów wydawanych przez Wójta,
 2. prowadzenie rejestru instytucji kultury,
 3. prowadzenie książki kontroli,
 4. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 5. prowadzenie spraw dotyczących organizacji i nadzoru nad praktykami studentów i uczniów,
 6. zamieszczanie pism na tablicy ogłoszeń Urzędu,
 7. zamawianie i gospodarowanie pieczęciami,
 8. zamawianie prasy niezbędnej w pracy urzędu,
 9. prowadzenie ewidencji publikacji książkowych zakupionych przez pracowników.
Skip to content