Samodzielne stanowisko ds. obsługi rady gminy i współpracy z sołectwami, działalności gospodarczej oraz podatku od środków transportowych

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. obsługi rady gminy i współpracy z sołectwami, działalności gospodarczej oraz podatku od środków transportowych należy:
Z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, statut gminy, statuty sołectw:
 1. prowadzenie biura Rady, w tym zapewnienie obsługi administracyjnej, załatwianie wszelkich spraw kancelaryjno-technicznych związanych z obsługą Rady oraz jednostek pomocniczych Gminy,
 2. prowadzenie sekretariatu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady,
 3. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta,
 4. protokołowanie obrad sesji Rady Gminy,
 5. protokołowanie obrad komisji Rady Gminy,
 6. prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy,
 7. prowadzenie rejestru wniosków i opinii Komisji,
 8. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych, przekazywanie wniosków zapytań i interpelacji wójtowi, odpowiednim stanowiskom pracy Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych,
 9. opracowywanie oraz przechowywanie materiałów z obrad, uchwał, wniosków, opinii oraz przekazywanie organom nadzoru (w tym RIO i wojewodzie), pracownikom urzędu gminy lub innym jednostkom,
 10. konwersja uchwał rady gminy, które podlegają publikacji do odpowiedniej formy elektronicznej,
 11. nadzorowanie ogłaszania uchwał w sposób zwyczajowo przyjęty oraz przekazywanie ich do publikacji w dzienniku urzędowym,
 12. przekazywanie uchwał Rady do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych gminy i innych zainteresowanych podmiotów,
 13. czuwanie na terminowym załatwianiem wniosków komisji, interpelacji i wniosków radnych,
 14. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady Gminy oraz jej komisji,
 15. wykonywanie czynności w zakresie archiwizowania dokumentów Rady oraz przechowywanie nośników zapisu elektronicznego z sesji Rady,
 16. przekazywanie – za pośrednictwem Sekretariatu Urzędu – korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
 17. współdziałanie w opracowywaniu uchwał Rady Gminy oraz opracowywaniu i przedstawianiu projektów postanowień, wniosków,
 18. współdziałanie z przewodniczącymi Komisji w szczególności w zakresie zapewnienia udziału Komisji w przygotowywaniu projektów ważniejszych uchwał, aktów zawierających przepisy prawa miejscowego oraz w zakresie koordynacji planów kontroli komisji i uczestniczenia w czynnościach kontrolnych,
 19. planowanie i rozliczanie wydatków związanych z obsługą Rady, w tym przygotowywanie informacji do wypłat diet za posiedzenia,
 20. wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego Rady Gminy,
 21. współpraca z sołectwami,
 22. organizowanie szkoleń dla radnych i sołtysów,
 23. czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych,
 24. współpraca z sekretarzem gminy podczas wyborów na sołtysów oraz rad sołeckich,
 25. gromadzenie dokumentacji dotyczącej działalności organów wykonawczych i stanowiących jednostek pomocniczych.
Z zakresu ustawy kodeks wyborczy:
 1. Współdziałanie z sekretarzem gminy w zakresie organizacji akcji wyborczych oraz obsługa kancelaryjna i biurowa organów wyborczych.
Z zakresu ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych:
 1. prowadzenie spraw organizacyjnych w zakresie wybory przez Radę Gminy ławników sadowych.
Z zakresu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:
 1. potwierdzania tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek o wpis do CEIDG w formie papierowej i potwierdzania wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku,
 2. przekształcenia wniosku o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie z CEIDG z formy papierowej na formę dokumentu elektronicznego, opatrywania go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, oraz wzywanie do uzupełnienia dokumentów w razie ich niekompletności,
 3. archiwizacja powyższych wniosków,
 4. przekazywania do CEIDG informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji, zezwolenia lub licencji, wpisie i wykreśleniu w rejestrze działalności regulowanej które to pozostają we właściwości rzeczowej gminy, lub przygotowanie projektu decyzji odmawiającej wpisu,
 5. udzielanie informacji przedsiębiorcom na temat rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia i zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej,
 6. wydawaniem kopii dokumentów z archiwalnych zasobów ewidencji działalności gospodarczej,
 7. przygotowywanie zawiadomień do właściwych organów o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, a także w razie stwierdzenia: zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska lub przygotowywanie projektów decyzji nakazujących wstrzymanie tej działalności w tych przypadkach.
Z zakresu ustawy o usługach turystycznych:
 1. prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz innych obiektów w których mogą być prowadzone usługi hotelarskie (agroturystyki).
Z zakresu ustawy o transporcie drogowym:
 1. prowadzenie spraw wydawania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie gminy,
 2. prowadzenie spraw w zakresie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie gminy,
 3. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących maksymalnych cen i stawek taryfowych przy przywozie osób i rzeczy taksówkami.
Z zakresu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ordynacji podatkowej – podatek od środków transportowych:
 1. prowadzenie ewidencji podatników, i przedmiotów opodatkowania,
 2. gromadzenie dokumentów źródłowych stanowiących bazę do wymiaru podatku od środków transportowych oraz podstawę przypisu i odpisu podatku poprzez współdziałanie z Wydziałem Ewidencji Pojazdów i Kierowców w zakresie zmian stanu własności pojazdów,
 3. przyjmowanie druków deklaracji dotyczących podatku od środków transportowych i ich weryfikacja,
 4. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym, rachunkowym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
 5. prowadzenie kontroli w terenie w zakresie powszechności opodatkowania,
 6. sporządzanie wniosków karno-skarbowych w wypadkach nie zgłoszenia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych,
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących podatku od środków transportowych w tym w sprawach kreślenia wysokości nie zapłaconego podatku, umorzenia postępowania podatkowego, uzupełnienia i sprostowania decyzji oraz zmiany decyzji na skutek wniesionego odwołania,
 8. potwierdzanie określonych faktów lub stanu prawnego wynikającego z prowadzonych rejestrów i ewidencji podatkowej na żądanie osób fizycznych lub prawnych, oraz organów administracji w tym wydawanie zaświadczeń:
 9. przygotowywanie i przekazywanie kompletnych dokumentów w wymienionych sprawach do organu odwoławczego,
 10. prowadzenie postępowania podatkowego oraz wydawanie decyzji o odpowiedzialności podatkowej spadkobiercy za zobowiązania podatkowe spadkodawcy i następców prawnych,
 11. prowadzenie postępowania podatkowego oraz wydawanie decyzji o odpowiedzialności osób trzecich,
 12. dokonywanie zapisów księgowych na kontach analitycznych podatników na podstawie dowodów wpłat,
 13. uzgadnianie wpłaconych kwot z księgowością,
 14. przygotowywanie projektów pisemnej interpretacji prawa podatkowego w indywidualnej sprawie,
 15. przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących podatku od środków transportowych,
 16. przygotowywanie sprawozdań oraz raportów dotyczących podatku od środków transportowych.
Skip to content