Samodzielne stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej oraz przeciwpożarowej

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. wojskowych, obrony cywilnej oraz przeciwpożarowej należy:
Z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej:
 1. współudział z wojewodą w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej, a w szczególności:
  a) sporządzanie wykazu osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej,
  b) prowadzenie postępowań wyjaśniających w stosunku do osób, które nie zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej,
  c) przyjmowanie wniosków o orzeczeniu konieczności sprawowania przez osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
  d) prowadzenie spraw z zakresu nakładania na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywny w celu przymuszenia albo zarządzenia przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 2. prowadzenie spraw w zakresie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony,
 3. prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji administracyjnej o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego,
 4. przyjmowanie dokumentów stwierdzających niezdolność lub niepełnosprawność od osób podlegających obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji w przypadku, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony,
 5. prowadzenie rejestrów i wykazów zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. organizowanie doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 7. organizowanie rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 8. prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji służby stałego dyżuru w Urzędzie,
 9. ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe,
 10. prowadzenie spraw w zakresie wydawana decyzji o pokrywaniu należności i opłat związanych z zajmowaniem lokali mieszkalnych, o których mowa art. 131 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony,
 11. prowadzenie spraw w zakresie wydawania zarządzeń o utworzeniu formacji obrony cywilnej,
 12. prowadzenie spraw reklamacyjnych Urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny,
 13. opracowywanie Planu Operacyjnego funkcjonowania Gminy w okresie zagrożenia zewnętrznego państwa i wojny,
 14. opracowywanie Gminnego Planu Osiągania Wyższych Stanów Gotowości do reagowania na sytuacje kryzysowe,
 15. opracowywanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
 16. przygotowanie podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych do wykonywania zadań podczas podwyższania gotowości obronnej państwa,
 17. przygotowywanie dokumentacji Stałego Dyżuru Wójta Gminy,
 18. prowadzenie postępowania administracyjnego związanego z nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
 19. prowadzenie rejestru wykonanych świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
 20. nakładanie w ramach przygotowania do samoobrony na osoby posiadające obywatelstwo polskie zobowiązań do:
  • przygotowania ochrony budynku lub lokalu mieszkalnego oraz mienia osobistego i indywidualnego,
  • zabezpieczenia własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych przed zanieczyszczeniem lub skażeniem,
  • utrzymywania i konserwacji posiadanego oraz przydzielonego sprzętu i środków ochrony,
  • utrzymywania i konserwacji domowych pomieszczeń ochronnych,
  • wykonywania innych przedsięwzięć mających na celu ochronę własnego życia, zdrowia i mienia oraz udzielania pomocy poszkodowanym,
 21. prowadzenie szkoleń obronnych według zasad określonych w przepisach szczególnych.
Z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym:
 1. tworzenie gminnego planu zarządzania kryzysowego i jego aktualizowanie oraz uzgadnianie z kierownikami jednostek organizacyjnych,
 2. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,
 3. prowadzenie spraw z zakresu planowania cywilnego, w tym:
  • realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
  • opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego,
 4. prowadzenie spraw z zakresu zarządzania, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
 5. koordynowanie wykonywania przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,
 6. prowadzenie spraw w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 7. współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 8. organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 9. prowadzenie spraw w zakresie powołania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w tym określenia jego składu, organizacji, siedziby oraz tryb pracy oraz koordynowania jego pracy w zakresie:
  • oceny występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowania tych zagrożeń,
  • przygotowywania propozycji działań i przedstawianie wojewodzie wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego,
  • przekazywania do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,
  • opiniowania wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego,
 1. prowadzanie spraw z zakresu całodobowego alarmowania członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności,
 2. organizowanie współdziałania z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 4. organizowanie współpracy z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 6. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
 7. organizowanie pracy gminnych centrów zarządzania kryzysowego w przypadku ich powołania.
Z zakresu ustawy o ochronie przeciwpożarowej:
 1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z ochroną przeciwpożarową w gminie,
 2. koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy,
 3. koordynowanie ubezpieczenia członków OSP i samochodów pożarniczych, a także posiadania przez członków OSP będących w JOT odpowiednich badań i kwalifikacji,
 4. współpraca z komendą miejską straży pożarnej w zakresie gotowości operacyjno-bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnej funkcjonujących na terenie gminy,
 5. rozliczanie miesięcznych kart pracy pożarniczych pojazdów samochodowych i sprzętu OSP, oraz rozliczanie udziału jednostek w działaniach ratowniczych,
 6. współudział przy organizowaniu zawodów sportowo-pożarniczych oraz turniejów wiedzy pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy,
 7. nadzorowanie legalizacji sprzętu, umundurowania i wyposażenia przez OSP,
 8. cięgła współpraca i wymiana informacji z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej,
 9. przygotowywanie informacji o OSP z terenu gminy dla wojewody i starosty,
 10. koordynowanie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentów za działania ratownicze i szkolenia,
 11. nadzór nad przygotowaniem projektów planu finansowo-rzeczowego w zakresie ochrony p.poż. przez OSP i przedkładaniem ich Skarbnikowi Gminy dla celów opracowania budżetu na dany rok,
 12. przygotowanie sprawozdań finansowo – rzeczowych dotyczących realizacji świadczeń rzeczowo – finansowych gminy na rzecz OSP,
 13. nadzór nad wyposażeniem obiektów gminnych w niezbędne oznakowanie oraz wyposażenie przeciwpożarowe.
Z zakresu ustawy o stanie klęski żywiołowej:
 1. wspomaganie wójta w kierowaniu działaniami których celem zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia,
 2. doradzanie wójtowi w zakresie wydawania poleceń kierownikom jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych, kierownikom jednostek ochrony przeciwpożarowej, oraz innych jednostek,
 3. przekazywanie odpowiednich informacji staroście oraz wojewodzie,
 4. doradzanie wójtowi w zakresie nałożenia świadczeń osobistych i rzeczowych oraz ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela,
 5. monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,
 6. realizowanie procedur reagowania w stanie stanu klęski żywiołowej,
 7. przygotowanie warunków umożliwiających koordynacje pomocy humanitarnej,
 8. realizowanie polityki związanej ze stanem klęski żywiołowej.
Z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:
 1. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy w zakresie zadań gminy,
 2. opracowywanie zasad konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 3. opracowywanie projektu rocznego (wieloletniego) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 4. przeprowadzenie konsultacji tego programu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zgodnie z określonymi zasadami,
 5. przygotowywanie sprawozdania z realizacji programu współpracy w sposób opisany w ustawie oraz jego publikacja w BIP,
 6. przygotowanie odpowiedzi organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w przypadku złożenia przez nie z własnej inicjatywy wniosku o realizację zadania publicznego,
 7. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, oraz jego ogłoszeniem w BIP, na stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu gminy, oraz fakultatywnie w dziennikach i tygodnikach,
 8. prowadzenie spraw w zakresie powołania komisji konkursowej, oraz udzielanie członkom komisji wyjaśnień na temat warunków oferty które podlegają zaopiniowaniu,
 9. prowadzenie spraw związanych z ogłoszeniem unieważnienia konkursu ofert w przypadkach przewidzianych w ustawie oraz ogłoszeniem tego w BIP, na stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu gminy, oraz fakultatywnie w dziennikach i tygodnikach,
 10. prowadzenie spraw związanych z niezwłocznym ogłoszeniem wyników konkursu ofert, w BIP, na stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu gminy, oraz fakultatywnie w dziennikach i tygodnikach,
 11. koordynowanie zawierania umów z podmiotami które wygrały konkurs,
 12. dokonywanie kontroli i oceny realizacji zadań, realizowanych przez podmioty, oraz wzywanie do rejestracji działalności gospodarczej w przypadku jej prowadzenia,
 13. nadzór nad terminowym sporządzeniem sprawozdań przez podmioty z którymi zawarto umowy o realizację zadania publicznego,
 14. prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie przewidzianym w ustawie w tym zamieszczanie oferty, w BIP, na stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu gminy, rozpatrywaniem uwag i zawieraniem umowy,
 15. prowadzenie spraw w zakresie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, ich oceny oraz zawierania odpowiednich umów,
 16. prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 17. opracowanie propozycji planów budżetu w zakresie działań przewidzianych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Z zakresu ustawy o ochronie informacji niejawnych:
 1. prowadzenie postępowań i zapewnienie ochrony informacji niejawnych w oparciu o przepisy ustawy, w tym opracowanie planu ochrony oraz nadzorowanie jego realizacji,
 2. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 3. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych według zasad określonych w ustawie,
 4. prowadzenie Tajnej Kancelarii w tym przyjmowanie, rejestracja, przechowywanie, przekazywanie i wysyłka dokumentów zawierających informacje niejawne,
 5. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w urzędzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych,
 6. prowadzenie postępowań sprawdzających wobec tych osób oraz wydawania im poświadczeń bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem informacji niejawnych.
Z zakresu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych:
 1. prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,
 2. prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwolenia na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub przeprowadzenie takich imprez w okresie 1 roku,
 3. prowadzenie kontroli zgodności przebiegu imprezy masowej podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu,
 4. prowadzenie spraw związanych z przerwaniem imprezy masowej oraz zakazem przeprowadzenia imprezy masowej w przypadku zmiany warunków bezpieczeństwa.
Z zakresu ustawy o sporcie:
 1. Nadzór nad boiskami wielofunkcyjnymi, boiskami trawiastymi i siłownią plenerową których właścicielem lub administratorem jest gmina.
Skip to content