Projekt „W DOBRĄ STRONĘ”

Główny cel projektu zakłada zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym min. 45 osób z grupy docelowej 50 sób (28 kobiet i 22 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym w szczególności osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających z Programu

Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, os. z niepełnosprawnością intelektualną lub os. z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących w woj. małopolskim w powiatach:  brzeskim, dąbrowskim, tarnowskim , m. Tarnów, limanowskim, myślenickim, nowotarskim i suskim.

W ramach projektu realizowane będą m.in. zadania:

  • identyfikacja indywidualnych potrzeb;
  • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe;
  • treningi umiejętności i kompetencji społecznych (1 z 5 treningów);
  • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji (szkolenia dostosowane do predyspozycji każdego uczestnika projektu, za udział w szkoleniach przysługuje stypendium);
  • staże przygotowujące do podjęcia zatrudnienia (za udział w stażach przysługuje stypendium);
  • pośrednictwo pracy.

 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

W czasie trwania szkoleń i staży zawodowych gwarantujemy atrakcyjne stypendia dla Uczestników!

 

Więcej informacji:

http://stowarzyszenieprorew.pl/wdobrastrone/

http://stowarzyszenieprorew.pl/stawiamnarozwoj/

Skip to content