Ogłoszenie o naborze nr 4/2017 – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej,rekreacyjnej lub kulturalne

Ogłoszenie o naborze 4/2017

Lokalna Grupa Działania Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju działająca na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Szerzyny, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 12.06.2017 r. do 29.06.2017r. bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju,
w Tuchowie, ul. Chopina 10, w godz. od 8:00 do 16:00 w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

Termin składania wniosków upływa 29 czerwca 2017 r. o godz. 13.00.

UWAGA!!!

Jako wiążącą datę wpływu wniosku uznaje się datę jego złożenia w formie papierowej bezpośrednio w Biurze LGD. Wniosek w tej formie powinien być podpisany przez wnioskodawcę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy/pełnomocnika wnioskodawcy, dlatego koniecznym jest, by wniosek został złożony w Biurze LGD bezpośrednio przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u wnioskodawcy.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 2: Wzmacnianie kapitału społecznego na terenie Pogórza i włączenie w obieg społeczno-gospodarczy zasobów dziedzictwa lokalnego i regionalnego mieszkańców Pogórza.

Cel szczegółowy 2.2: Zwiększanie poziomu spójności społecznej terenu Pogórza.
Przedsięwzięcie 2.2.3 Kreowanie przestrzeni i wydarzeń sprzyjających spójności społecznej.

Wskaźnik produktu: Liczba nowych/zmodernizowanych/wyremontowanych lub doposażonych obiektów mających znaczenie dla zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców – 5 obiektów.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Zarejestrowanie Wnioskodawcy i złożenie wniosku o przyznanie pomocy z załącznikami
  w systemie www.lgd.witkac.pl.
 2. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne oraz premiujące kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.psr.tuchow.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz do wglądu w biurze przy ul. Chopina 10
w Tuchowie, w godz. od 8:00 do 16:00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 250 000 zł.

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć dla:
– jednostek sektora finansów publicznych – 63,63% kosztów kwalifikowalnych,
– podmiotów wykonujących działalność gospodarczą – 70% kosztów kwalifikowalnych,
– pozostałych podmiotów – 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.
2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów premiujących (w formie papierowej).

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz pod numerem tel. 14 652 44 04, w godz. od 8:00 do 16:00.

Dokumentacja konkursowa:

 • Ogłoszenie o naborze
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
 • Biznesplan
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) – zaktualizowane 6 lutego 2017 r.
 • Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Procedura oceny i wyboru operacji
 • Lokalne kryteria wyboru operacji
 • Premiujące kryteria wyboru operacji
 • Umowa o przyznaniu pomocy
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)
 • Wniosek o płatność
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu

Więcej na stronie: http://www.psr.tuchow.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-42017-budowy-lub-przebudowy-ogolnodostepnej-i-niekomercyjnej-infrastruktury-turystycznej-lub-rekreacyjnej-lub-kulturalnej/

Załączniki:

Skip to content