Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Po przedłużającym się wyborze Wykonawcy na realizację inwestycji ruszyła budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK w Rzepienniku Biskupim w ramach Projektu pn.: „Porządkowanie gospodarki odpadowej na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski poprzez budowę stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

Inwestycja realizowana jest przez Gminę z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami.

Skip to content