INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

Rzepiennik Strzyżewski, dnia   02.08.2021 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

dotyczących  oferty realizacji zadania publicznego:  „Turnus usprawniająco-rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością”

Gmina Rzepiennik Strzyżewski przedstawiła do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Turnus usprawniająco-rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością”

Konsultacje ogłoszone zostały w dniu 14.07.2021 r. zgodnie z Uchwałą nr uchwały nr  XXXVI/178/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Termin trwania konsultacji wyznaczono na 18 dni kalendarzowych, tj. od 15.07.2021 r. do 01.08.2021 r.

Informacja o konsultacjach została umieszczona w BIP Rzepiennik Strzyżewski, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Opinie i uwagi należało składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy, przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rzepiennik@rzepiennik.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski 400.

W wyżej wymienionym okresie NIE ZGŁOSZONO ŻADNYCH UWAG dot. uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Turnus usprawniająco-rehabilitacyjny dla dzieci i młodzież z niepełnosprawnością”

Skip to content